Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O OVERAVANJU MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 1/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje periodično overavanje merila za pojedine vrste merila, način i uslovi overavanja merila, kao i način i rokovi čuvanja potrebne dokumentacije.

Član 2

Merila koja podležu periodičnom overavanju su merila određena pravilnikom kojim su propisane vrste merila za koja je obavezno overavanje, kao i vremenski intervali u kojima se to overavanje vrši.

Član 3

Periodično overavanje merila sprovodi se po zahtevu za overavanje merila koji se predaje u pisanoj formi i sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva (domaći proizvođač, ovlašćeni uvoznik, odnosno ovlašćeni distributer, pravno ili fizičko lice, vlasnik, odnosno korisnik merila, lice koje je izvršilo popravku ili prepravku merila) koji se odnose na poslovno ime i sedište, PIB, matični broj i kontakt osobu;

2) vlasniku, odnosno korisniku merila;

3) vrsti overavanja;

4) merilu (naziv merila, proizvođač, serijski broj, tip merila, službenu oznaku tipa i osnovne metrološke karakteristike);

5) mestu overavanja merila;

6) ukupan broj merila koja se overavaju;

7) potpis podnosioca zahteva, odnosno odgovornog lica i pečat.

Uz zahtev za overavanje merila prilaže se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom.

Član 4

Vanredno overavanje merila vrši se po zahtevu za overavanje merila koji se podnosi u pisanoj formi i pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika, sadrži opis kvara, odnosno drugog tehničkog nedostatka zbog kojeg je merilo bilo isključeno iz upotrebe, opis prepravke, odnosno razlog zbog koga merilo nije overeno u propisanom roku.

Prvo overavanje merila za koje nije obavezno odobrenje tipa merila vrši se po zahtevu za overavanje merila koji se podnosi u pisanoj formi i pored podataka iz člana 3. ovog pravilnika sadrži i tehnički opis merila, uputstvo proizvođača za upotrebu i predlog načina žigosanja merila.

Član 5

Overavanje merila vrši se po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika merila koji se predaje u pisanoj formi za svako merilo pojedinačno ili za sva merila ako vlasnik, odnosno korisnik ima više merila iste vrste.

Član 6

Merilo koje se overava mora biti očišćeno i pripremljeno u skladu sa uputstvom proizvođača, tehnički ispravno, kompletno sa svim pripadajućim delovima, mora funkcionisati u skladu sa propisanim metrološkim zahtevima i biti u takvom stanju da se nesmetano može pristupiti pregledu i žigosanju.

Uz merilo koje se overava, a za koje je propisano obavezno odobrenje tipa merila prilaže se kopija važećeg uverenja o odobrenju tipa merila.

Overavanje merila vrši se na mestu upotrebe, ako je u pitanju merilo koje je po svojoj konstrukciji vezano za mesto na kome je postavljeno (stabilno merilo), ili ako je u pitanju merilo koje se zbog osetljivosti konstrukcije može pri prenosu oštetiti, pokvariti ili se mogu promeniti njegove metrološke karakteristike.

Ako se overavanje merila vrši na mestu upotrebe, merilo koje se overava, pored ispunjavanja zahteva iz st. 1. i 2. ovog člana, mora biti postavljeno u radno stanje u skladu propisanim metrološkim zahtevima i uputstvom proizvođača (montirano i učvršćeno, povezano sa izvorima za napajanje energijom, povezano sa ostalim instalacijama, nivelisano, podešeno u odgovarajućim ambijentalnim uslovima i sl.).

Član 7

Overavanju merila prethodi pregled i utvrđivanje kompletnosti zahteva za overavanje merila, kao i prepoznavanje i identifikacija merila, odnosno provera natpisa i oznaka na merilu koje je postavio proizvođač, provera službene oznake tipa merila za merila za koje je obavezno odobrenje tipa merila i provera ispravnosti postavljenih žigova.

Overavanje merila obuhvata:

1) proveru funkcionalnosti merila;

2) pregled i ispitivanje radi utvrđivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima za ta merila;

3) označavanje (žigosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila.

Član 8

Overavanje merila sprovodi se u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila, za merila za koje obavezno odobrenje tipa merila i propisima kojima se uređuju zahtevi i postupak ocenjivanja usaglašenosti, odnosno metrološki zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva i metoda merenja za ta merila.

Član 9

Ako se prilikom pregleda merila utvrdi da merilo ispunjava propisane zahteve žigosaće se, odnosno izdati uverenje o overavanju merila.

Merilo se žigoše u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila, za merila za koje obavezno odobrenje tipa merila i propisima kojima se uređuju zahtevi i postupak ocenjivanja usaglašenosti, odnosno metrološki zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva i metoda merenja za ta merila.

Merilo se žigoše vrstom i oblicima državnih žigova u skladu sa propisom kojim se uređuju vrste, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila.

Član 10

Pri overavanju merila vodi se zapisnik o pregledu, odnosno overavanju merila, a koji sadrži naročito:

1) broj i datum podnošenja zahteva za overavanje merila;

2) podatke o podnosiocu zahteva za overavanje merila, odnosno vlasniku ili korisniku merila;

3) podatke o merilu (naziv merila, proizvođač, serijski broj, tip merila, službenu oznaku tipa i osnovne metrološke karakteristike);

4) rezultate pregleda i ispitivanja merila;

5) usklađenost sa propisanim zahtevima;

6) broj skinutih i broj postavljenih žigova;

7) uslove u kojima je obavljen pregled, odnosno overavanje;

8) mesto i datum pregleda, odnosno overavanja;

9) ime i potpis lica koje je izvršilo pregled, odnosno overavanje merila.

Član 11

Merila za koje je istekao rok važenja uverenja o odobrenju tipa merila, a koja se nalaze u upotrebi, overavaju se ukoliko ispunjavaju propisane zahteve.

Član 12

Zahtevi za overavanje merila, uverenja o overavanju merila i zapisnici o overavanju merila čuvaju se najmanje tri godine, i to na način koji omogućava nesmetano obavljanje nadzora.

Izuzetno, za merila za koja su, pravilnikom kojim se propisuju vrste merila za koje je obavezno overavanje, propisani vremenski intervali periodičnog overavanja duži od tri godine, uverenja o overavanju i zapisnici o overavanju merila čuvaju se do isteka roka na koji je merilo overeno.

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i uslovima overavanja merila ("Službeni list SCG", broj 24/06 i "Službeni glasnik RS", broj 21/10).

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".