Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU, PROFESIONALNOM OBOLJENJU I OBOLJENJU U VEZI SA RADOM

("Sl. glasnik RS", br. 72/2006 i 84/2006 - ispr.)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom koji se dogode na radnom mestu.

Član 2

Izveštaj o povredi na radu sadrži:

1) podatke o poslodavcu;

2) podatke o licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca;

3) podatke o zaposlenom koji je pretrpeo povredu na radu (u daljem tekstu: povređeni);

4) podatke o neposrednom rukovodiocu povređenog;

5) podatke o radnom mestu i poslovima povređenog i vremenu i mestu nastupanja njegove povrede na radu;

6) podatke o očevicu;

7) podatke o povredi na radu i merama bezbednosti i zdravlja na radu koje su primenjivane na radnom mestu na kojem je povređeni radio;

8) nalaz i mišljenje lekara koji je prvi pregledao povređenog.

Član 3

Izveštaj o profesionalnom oboljenju sadrži:

1) podatke o poslodavcu;

2) podatke o licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca;

3) podatke o zaposlenom koji je oboleo od profesionalnog oboljenja (u daljem tekstu: oboleli od profesionalnog oboljenja);

4) podatke o neposrednom rukovodiocu obolelog od profesionalnog oboljenja;

5) podatke o radnom mestu, poslovima i vremenu koje je oboleli od profesionalnog oboljenja proveo na radu na tim poslovima;

6) podatke o vrsti profesionalnog oboljenja i merama bezbednosti i zdravlja na radu koje su primenjivane na radnom mestu na kojem je oboleli od profesionalnog oboljenja radio;

7) nalaz i mišljenje zdravstvene ustanove koja je utvrdila postojanje profesionalnog oboljenja.

Član 4

Izveštaj o oboljenju u vezi sa radom sadrži:

1) podatke o poslodavcu;

2) podatke o licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca;

3) podatke o zaposlenom koje je oboleo u vezi sa radom (u daljem tekstu: oboleli);

4) podatke o neposrednom rukovodiocu obolelog;

5) podatke o radnom mestu, poslovima i vremenu koje je oboleli proveo na radu na tim poslovima;

6) podatke o vrsti oboljenja nastalog u vezi sa radom i merama bezbednosti i zdravlja na radu koje su primenjivane na radnom mestu na kojem je oboleli radio;

7) nalaz i mišljenje zdravstvene ustanove koja je utvrdila postojanje oboljenja u vezi sa radom.

Član 5

Izveštaji o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom koji se dogode na radnom mestu izdaju se na Obrascu izveštaja o povredi na radu (Obrazac 1), Obrascu izveštaja o profesionalnom oboljenju (Obrazac 2) i Obrascu izveštaja o oboljenju u vezi sa radom (Obrazac 3), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Obrasci izveštaja propisani ovim pravilnikom štampaju se i izdaju u formatu A4.

Član 6

Izveštaj o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom koji se dogode na radnom mestu (u daljem tekstu: izveštaj) popunjava se u pet primeraka.

Izveštaj popunjava poslodavac tako što odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od časa saznanja da je došlo do povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom, u odgovarajući obrazac neposredno upisuje sve podatke propisane ovim pravilnikom.

Nakon što upiše sve podatke propisane ovim pravilnikom, poslodavac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa od časa upisa podataka, svih pet primeraka izveštaja dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled povređenog, utvrđeno profesionalno oboljenje ili oboljenje u vezi sa radom, radi unošenja u sadržinu izveštaja nalaza i mišljenja lekara, odnosno zdravstvene ustanove.

Lekar koji je pregledao povređenog, odnosno zdravstvena ustanova koja je utvrdila profesionalno oboljenje ili oboljenje u vezi sa radom upisuje u izveštaj nalaz i mišljenje u roku od dva dana od dana njegovog prijema i popunjeni izveštaj dostavlja poslodavcu bez odlaganja, a najkasnije narednog dana.

Član 7

Izveštaj u koji su upisani svi podaci propisani ovim pravilnikom i nalaz i mišljenje lekara, odnosno zdravstvene ustanove, poslodavac, u roku od dva dana od dana prijema popunjenog izveštaja, dostavlja filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje kod koje povređeni, oboleli od profesionalnog oboljenja ili oboleli ostvaruje prava utvrđena propisima o zdravstvenom osiguranju.

Filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje overava svih pet primeraka izveštaja, od kojih zadržava dva primerka izveštaja za svoje potrebe, a ostale primerke vraća poslodavcu.

Poslodavac jedan primerak overenog izveštaja zadržava za svoje potrebe, jedan primerak izveštaja dostavlja zaposlenom i jedan primerak izveštaja preko Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike - Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, dostavlja organizaciji nadležnoj za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja liste o povredi na radu ("Službeni glasnik RS", broj 2/92).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1

IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU

 

I.

PODACI O POSLODAVCU

 

1.

Obveznik podnošenja
prijave o povredi na radu
(poslodavac)

Pun naziv poslodavca (poslovno ime,
odnosno lično ime ili drugi naziv
pod kojim preduzetnik obavlja delatnost)

 

2.

 

Sedište i adresa poslodavca (ulica i broj, opština, mesto, država)

 

3.

 

Reg. broj obveznika doprinosa

 

4.

 

PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Šifra delatnosti

 

6.

 

Ukupan broj zaposlenih

 

II.

PODACI O LICU ODREĐENOM ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU KOD POSLODAVCA

7.

Ime i prezime

 

 

8.

JMBG

 

 

9.

Adresa prebivališta

 

 

III.

PODACI O POVREĐENOM

 

10.

Ime i prezime povređenog

 

 

11.

JMBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pol (muški - ženski)

 

 

 

13.

Dan, mesec i godina rođenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Prebivalište

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

15.

Mesto rada

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

16.

Vrsta i stepen stručne spreme povređenog

 

17.

Vrsta i stepen stručne spreme propisane za obavljanje poslova na kojima je povređeni pretrpeo povredu na radu

18.

Status povređenog

¨ u radnom odnosu

¨ rad van radnog odnosa

¨ poslodavac

IV.

PODACI O NEPOSREDOM RUKOVODIOCU POVREĐENOG

19.

Ime i prezime

 

20.

JMBG

 

21.

Adresa prebivališta

 

22.

Poslovi koje obavlja

 

V.

PODACI O RADNOM MESTU I POSLOVIMA POVREĐENOG I VREMENU I MESTU NASTUPANJA NJEGOVE POVREDE NA RADU

23.

Radno mesto na koje je povređeni raspoređen

 

24.

Posao koji je povređeni obavljao u momentu kada se dogodila povreda na radu

 

25.

Radno iskustvo povređenog na poslovima na kojima se povredio

 

26.

Ukupan penzijski staž povređenog

 

27.

Radno vreme povređenog u satima (dnevni prosek)

 

28.

Da li je povređeni ranije pretrpeo povredu na radu i koliko puta

 

29.

Vreme nastupanja povrede

Dan, mesec, godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

Dan u sedmici

 

31.

 

Doba dana - sat (0-24)

 

32.

 

Radni sat od početka rada

 

33.

Naziv mesta sa adresom gde se povreda dogodila sa bližom identifikacijom lokacije (objekat, gradilište, skladište i sl.)

 

34.

Opština

 

35.

Država

 

36.

Na svom radnom mestu

 

37.

Na drugom mestu rada

 

38.

Na redovnom putu od stana do mesta rada

 

39.

Na redovnom putu od mesta rada do stana

 

40.

Na službenom putu

 

41.

Ostalo

 

VI.

PODACI O OČEVICU

42.

Ime i prezime

 

43.

JMBG

 

44.

Adresa prebivališta

 

VII.

PODACI O POVREDI NA RADU I MERAMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOJE SU PRIMENJIVANE NA RADNOM MESTU NA KOJEM JE POVREĐENI RADIO

45.

Koliko je ukupno zaposlenih povređeno na radu (zajedno sa povređenim)

 

46.

Koliko je ukupno zaposlenih poginulo na mestu događaja, odnosno umrlo na putu do zdravstvene ustanove

 

47.

Da li se slična povreda desila ranije na istim poslovima - zadacima i kada

 

48.

Izvor povrede - materijalni uzročnik (međunarodna šifra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

Uzrok povrede - način povređivanja (međunarodna šifra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Kratak opis nastanka povrede

 

51.

Da li je u momentu povrede povređeni radio na radnom mestu sa povećanim rizikom

 

52.

Da li je povređeni ispunjavao propisane uslove za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom

 

53.

Da li je povređeni podvrgnut prethodnom i periodičnom lekarskom pregledu

 

54.

Da li je povređeni osposobljen za bezbedan i zdrav rad za poslove na kojima je došlo do povrede

 

55.

Da li je za poslove na kojima se desila povreda propisano korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

 

56.

Da li su povređenom bila obezbeđena sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu

 

57.

Da li je u vreme povređivanja povređeni koristio obezbeđena sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu

 

58.

Navesti koje su mere bezbednosti i zdravlja na radu bile sprovedene na poslovima gde je došlo do povrede

 

 

Datum: ___________________

 

 

Mesto: ___________________

Red. br. iz evidencije o
povredama na radu

M.P.

POTPIS ODGOVORNOG LICA

 

 

     

 

VIII. NALAZ I MIŠLJENJE LEKARA KOJI JE PRVI PREGLEDAO POVREĐENOG

59.

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je povređeni pregledan

60.

Ime i prezime lekara koji je pregledao povređenog

61.

Priroda i lokalizacija povrede - dijagnoza (upisati naziv i šifru dijagnoze po MKB10, od najteže ka najlakšoj)

62.

Spoljni uzrok povrede po klasifikaciji

63.

Da li je povreda sa smrtnim ishodom (na mestu povrede, odnosno na putu do zdravstvene ustanove)

64.

Ocena težine povrede (laka - teška)

65.

Da li je povređeni pre povređivanja imao telesnih ili psihičkih povreda ili oboljenja i kojih

66.

Druge primedbe lekara (da li je povređeni pod uticajem alkohola i sl.)

67.

Da li je povređeni sprečen za rad više od tri uzastopna radna dana

 

DATUM:__________________

 

 

MESTO:__________________

Redni broj lekarskog dnevnika

M.P.

POTPIS LEKARA

 

 

 

Redni broj u knjizi evidencije

 

zdravstvene ustanove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA          

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Datum:___________________

 

 

 

 

Mesto:___________________

 

 

Red. br. iz evidencije

M.P.

POTPIS ODGOVORNOG LICA

 

________________________

 

___________________________

 

 

 

 

 

Obrazac 2

IZVEŠTAJ O PROFESIONALNOM OBOLJENJU

 

I.

PODACI O POSLODAVCU

 

1.

Obveznik podnošenja
prijave o profesionalnom oboljenju
(poslodavac)

Pun naziv poslodavca (poslovno ime,
odnosno lično ime ili drugi naziv
pod kojim preduzetnik obavlja delatnost)

 

2.

 

Sedište i adresa poslodavca (ulica i broj, opština, mesto, država)

 

3.

 

Reg. broj obveznika doprinosa

 

4.

 

PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Šifra delatnosti

 

6.

 

Ukupan broj zaposlenih

 

II.

PODACI O LICU ODREĐENOM ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU KOD POSLODAVCA

7.

Ime i prezime

 

 

8.

JMBG

 

 

9.

Adresa prebivališta

 

 

III.

PODACI O OBOLELOM OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA

10.

Ime i prezime obolelog od profesionalnog oboljenja

 

11.

JMBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pol (muški - ženski)

 

 

 

13.

Dan, mesec i godina rođenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Prebivalište

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

15.

Mesto rada

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

16.

Vrsta i stepen stručne spreme obolelog od profesionalnog oboljenja

 

17.

Vrsta i stepen stručne spreme propisane za obavljanje poslova na kojima je oboleli od profesionalnog oboljenja radio

 

18.

Status obolelog od profesionalnog oboljenja

¨ u radnom odnosu

¨ rad van radnog odnosa

¨ poslodavac

IV.

PODACI O NEPOSREDOM RUKOVODIOCU OBOLELOG OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA

19.

Ime i prezime

 

20.

JMBG

 

21.

Adresa prebivališta

 

22.

Poslovi koje obavlja

 

V.

PODACI O RADNOM MESTU, POSLOVIMA I VREMENU KOJE JE OBOLELI OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA PROVEO NA RADU NA TIM POSLOVIMA

23.

Radno mesto na koje je oboleli od profesionalnog oboljenja raspoređen

 

24.

Posao koji je oboleli od profesionalnog oboljenja obavljao u momentu kada je utvrđeno da boluje od od profesionalnog oboljenja i radni staž na tom poslu

 

25.

Poslovi koje je oboleli od profesionalnog oboljenja obavljao
pre nego što je utvrđeno da boluje od profesionalnog oboljenja
i radni staž na tim poslovima

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________

26.

Ukupan penzijski staž obolelog od profesionalnog oboljenja

 

27.

Radno vreme obolelog od profesionalnog oboljenja u satima (dnevni prosek)

 

28.

Da li se oboleli od profesionalnog oboljenja ranije lečio od tog ili srodnog oboljenja

 

VI.

PODACI O VRSTI PROFESIONALNOG OBOLJENJA I MERAMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOJE SU PRIMENJIVANE NA RADNOM MESTU NA KOJEM JE OBOLELI OD PROFESIONALNOG OBOLJENJA RADIO

29.

Da li je isto profesionalno oboljenje ranije utvrđeno na istim poslovima - zadacima

 

30.

Da li je neko drugo profesionalno oboljenje ranije utvrđeno na istim poslovima - zadacima

 

31.

Da li je oboleli od profesionalnog oboljenja radio na radnom mestu sa povećanim rizikom

 

32.

Da li je oboleli od profesionalnog oboljenja ispunjavao propisane uslove za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom

 

33.

Da li je oboleli od profesionalnog oboljenja podvrgnut prethodnom i periodičnim lekarskim pregledima

 

34.

Navesti koje su mere bezbednosti i zdravlja na radu bile sprovedene na poslovima gde je utvrđeno profesionalno oboljenje

 

 

Datum: ___________________

 

 

Mesto: ___________________

Red. br. iz evidencije o
profesionalnim oboljenjima

M.P.

POTPIS ODGOVORNOG LICA

 

 

 

 

 

VII.

NALAZ I MIŠLJENJE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJA JE UTVRDILA POSTOJANJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA

35.

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je utvrđeno profesionalno oboljenje

 

36.

Dan, mesec i godina utvrđivanja profesionalnog oboljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Dijagnoza i šifra profesionalnog oboljenja

 

38.

Vrsta štetnosti - uzročni agens profesionalnog oboljenja

 

fizičke štetnosti

DA NE

hemijske štetnosti

DA NE

biološke štetnosti

DA NE

ostale štetnosti

DA NE

39.

Ishod utvrđenog profesionalnog oboljenja

1 -

sposoban za rad sa punim radnim vremenom

2 -

sposoban za rad sa skraćenim radnim
vremenom na istom radnom mestu

3 -

sposoban za rad sa punim radnim
vremenom na drugom radnom mestu

4 -

sposoban za rad sa skraćenim radnim
vremenom na drugom radnom mestu

5 -

trajno nesposoban za rad

40.

Druge ocene i napomene

 

 

 

DATUM:__________________

 

 

MESTO:__________________

Redni broj lekarskog dnevnika

M.P.

POTPIS LEKARA

 

 

 

Redni broj u knjizi evidencije

 

zdravstvene ustanove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA          

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Datum:___________________

 

 

 

 

Mesto:___________________

 

 

Red. br. iz evidencije

M.P.

POTPIS ODGOVORNOG LICA

 

________________________

 

___________________________

 

 

 

 

 

Obrazac 3

IZVEŠTAJ O OBOLJENJU U VEZI SA RADOM

 

I.

PODACI O POSLODAVCU

1.

Obveznik podnošenja prijave o oboljenju u vezi sa radom (poslodavac)

Pun naziv poslodavca (poslovno ime, odnosno lično ime ili drugi naziv pod kojim preduzetnik obavlja delatnost)

 

2.

 

Sedište i adresa poslodavca (ulica i broj, opština, mesto, država)

 

3.

 

Reg. broj obveznika doprinosa

 

4.

 

PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Šifra delatnosti

 

6.

 

Ukupan broj zaposlenih

 

II.

PODACI O LICU ODREĐENOM ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU KOD POSLODAVCA

7.

Ime i prezime

8.

JMBG

9.

Adresa prebivališta

III.

PODACI O OBOLELOM

10.

Ime i prezime obolelog

11.

JMBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pol (muški - ženski)

 

 

 

13.

Dan, mesec i godina rođenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Prebivalište

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

15.

Mesto rada

Ulica i broj

 

Mesto, opština

 

Država

 

16.

Vrsta i stepen stručne spreme obolelog

17.

Vrsta i stepen stručne spreme propisane za obavljanje poslova na kojima je oboleli radio

18.

Status obolelog

 

¨ u radnom odnosu

¨ rad van radnog odnosa

¨ poslodavac

IV.

PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODIOCU OBOLELOG

19.

Ime i prezime

20.

JMBG

21.

Adresa prebivališta

22.

Poslovi koje obavlja

V.

PODACI O RADNOM MESTU, POSLOVIMA I VREMENU KOJE JE OBOLELI PROVEO NA RADU NA TIM POSLOVIMA

23.

Radno mesto na koje je oboleli raspoređen

24.

Posao koji je oboleli obavljao u momentu kada je utvrđeno da boluje od oboljenja u vezi sa radom i radni staž na tom poslu

25.

Poslovi koje je oboleli obavljao pre nego što je utvrđeno da boluje od oboljenja u vezi sa radom i radni staž na tim poslovima

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________

26.

Ukupan penzijski staž obolelog

27.

Radno vreme obolelog u satima (dnevni prosek)

28.

Da li se oboleli ranije lečio od tog ili srodnog oboljenja

VI.

PODACI O VRSTI OBOLJENJA NASTALOG U VEZI SA RADOM I MERAMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOJE SU PRIMENJIVANE NA RADNOM MESTU NA KOJEM JE OBOLELI RADIO

29.

Da li je isto oboljenje u vezi sa radom ranije utvrđeno na istim poslovima - zadacima

 

30.

Da li je neko drugo oboljenje u vezi sa radom ranije utvrđeno na istim poslovima - zadacima

 

31.

Da li je oboleli radio na radnom mestu sa povećanim rizikom

 

32.

Da li je oboleli ispunjavao propisane uslove za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom

 

33.

Da li je oboleli podvrgnut prethodnom i periodičnim lekarskim pregledima

 

34.

Navesti koje su mere bezbednosti i zdravlja na radu bile sprovedene na poslovima gde je utvrđeno oboljenje u vezi sa radom

 

 

Datum:___________________

 

 

Mesto:___________________

   

Red. br. iz evidencije o
oboljenjima u vezi sa radom

M.P.

POTPIS ODGOVORNOG LICA

     

 

VII.

NALAZ I MIŠLJENJE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJA JE UTVRDILA POSTOJANJE OBOLJENJA U VEZI SA RADOM

35.

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj je utvrđeno oboljenje u vezi sa radom

   

 

36.

Dan, mesec i godina utvrđivanja oboljenja u vezi sa radom

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Dijagnoza i šifra oboljenja u vezi sa radom

38.

Vrsta štetnosti - uzročni agens oboljenja u vezi sa radom

   

fizičke štetnosti

DA NE

hemijske štetnosti

DA NE

biološke štetnosti

DA NE

ostale štetnosti

DA NE

39.

Ishod utvrđenog oboljenja u vezi sa radom

 

1 -

sposoban za rad sa punim radnim vremenom

2 -

sposoban za rad sa skraćenim radnim
vremenom na istom radnom mestu

3 -

sposoban za rad sa punim radnim
vremenom na drugom radnom mestu

4 -

sposoban za rad sa skraćenim
radnim vremenom na drugom radnom mestu

5 -

trajno nesposoban za rad

40.

Druge ocene i napomene

   

 

 

DATUM:__________________

 

 

MESTO:__________________

Redni broj lekarskog dnevnika

M.P.

POTPIS LEKARA

 

 

 

Redni broj u knjizi evidencije

 

zdravstvene ustanove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA          

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Datum:___________________

 

 

 

 

Mesto:___________________

 

 

Red. br. iz evidencije

M.P.

POTPIS ODGOVORNOG LICA

 

________________________

 

___________________________