Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O SADRŽINI I OBRASCU EVIDENCIJE, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE KOJU VODI OVLAŠĆENO TELO

("Sl. glasnik RS", br. 58/2011)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i obrazac evidencije, kao i način vođenja evidencije koju vode privredni subjekti ili druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: Evidencija).

Član 2

Evidencija sadrži:

1) broj i datum pod kojim je zahtev za overavanje merila (u daljem tekstu: zahtev) zaveden u ovlašćenom telu, sa podatkom o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

2) ime i adresu, odnosno poslovno ime i sedište podnosioca zahteva;

3) poreski identifikacioni broj, matični broj i broj žiro računa za podnosioce zahteva koji imaju svojstvo pravnog lica;

4) podatke o imaocu, odnosno korisniku merila;

5) broj i datum pod kojim je zahtev zaveden kod podnosioca zahteva;

6) adresu na kojoj se vrši overavanje merila, za merila koja se overavaju na mestu upotrebe;

7) podatak o vrsti i broju merila koje se podnose na overavanje (proizvođač merila, tip, serijski broj);

8) podatak o vrsti pregleda merila (prvo, redovno, vanredno) i planiranom datumu pregleda;

9) podatke o overavanju merila (datum izvršenog pregleda, rezultat pregleda, ime lica koje je izvršilo žigosanje merila, vrste i jedinstveni serijski brojevi izdatih državnih žigova, broj i datum izdavanja uverenja o overavanju merila).

Član 3

Evidencija se vodi na Obrascu EOT, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Ovlašćeno telo može da vodi Evidenciju i u elektronskoj formi.

Član 5

Podaci iz člana 2. tač. 1) do 8) ovog pravilnika unose se u Evidenciju odmah po prijemu zahteva za overavanje merila.

Član 6

Podaci iz Evidencije koji se odnose na ime lica koje je izvršilo žigosanje merila, vrste i jedinstvene serijske brojeve izdatih državnih žigova, ne mogu se menjati nakon unošenja u Evidenciju.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac EOT

 

Broj i datum pod kojim je zahtev zaveden sa podatkom o uplaćenoj taksi

Podaci o podnosiocu zahteva / imaocu, odnosno korisniku merila

Broj i datum pod kojim je zahtev zaveden kod podnosioca zahteva

Adresa na kojoj se vrši overavanje

Vrsta merila (proizvođač, tip, serijski broj)

Vrsta pregleda merila i planirani datum pregleda

Datum izvršenog pregleda

Rezultat pregleda

Ime lica koje je izvršilo žigosanje

Vrste i jedinstveni serijski brojevi izdatih državnih žigova

Broj i datum izdatog uverenja o overavanju

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11