Email Print

ZAKON
O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA

("Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Sl. glasnik RS", br. 19/91, 46/91, 31/93 - odluka USRS, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 101/2005 - dr. zakon, 55/2004 - dr. zakon i 61/2005 - dr. zakon i 36/2011 - dr. zakon)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.