<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Zakon o privatnim preduzetnicima


ZAKON
O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA

("Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Sl. glasnik RS", br. 19/91, 46/91, 31/93 - odluka USRS, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 101/2005 - dr. zakon, 55/2004 - dr. zakon i 61/2005 - dr. zakon i 36/2011 - dr. zakon)

 

Danom početka primene Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011), odnosno 1. februara 2012. godine, ovaj zakon prestaje da važi, osim odredaba koje se odnose na ortačke radnje koje prestaju da važe 1. januara 2013. godine.

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Privatni preduzetnik samostalno obavlja delatnosti, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom.

Delatnosti uređene posebnim zakonom, obavljaju se i na način predviđen tim zakonom.

Član 1a

Privatni preduzetnik, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje, radi sticanja dobiti, osniva radnju i samostalno obavlja delatnost (u daljem tekstu: preduzetnik).

Član 2

Delatnostima, u smislu ovog zakona, smatraju se delatnosti utvrđene saveznim propisom o klasifikaciji delatnosti, umetnički i stari zanati i poslovi domaće radinosti.

Umetnički i stari zanati i poslovi domaće radinosti jesu naročito: filigranska delatnost, opančarska, grnčarska, kao i izrada predmeta koji imaju estetsko obeležje narodnog stvaralaštva.

Ministar nadležan za poslove privatnog preduzetništva odrediće bliže poslove koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti (u daljem tekstu: ministar).

Član 3

Za obavljanje samostalne delatnosti, preduzetnik (u daljem tekstu: osnivač radnje) osniva radnju, odnosno odgovarajući oblik poslovanja (radionica, kancelarija, biro, servis, agencija, studio, pansion, apoteka, ordinacija i sl. u daljem tekstu: radnja).

Osnivač može osnovati samo jednu radnju s tim što delatnost može obavljati i u više poslovnih prostora na teritoriji iste ili više opština.

Član 4

Fizička lica mogu osnovati ortačku radnju.

Ortačku radnju može osnovati najviše deset osnivača.

Međusobni odnosi osnivača ortačke radnje uređuju se ugovorom koji sadrži naročito: imena osnivača, uložena sredstva, delatnosti koje se obavljaju, poslovno sedište, ime lica ovlašćenog za predstavljanje i zastupanje, međusobna prava i odgovornosti.

Ortačka radnja prestaje sa radom ako ostane jedan osnivač.

Na ortačku radnju primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na radnju, ako za pojedina pitanja nije drukčije predviđeno.

Član 5

U radnji, odnosno u ortačkoj radnji može se obavljati jedna ili više delatnosti ili pojedini poslovi za koje su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom.

Član 6

Osnivač, odnosno osnivači upravljaju radnjom, odnosno ortačkom radnjom.

Osnivač zastupa i predstavlja radnju.

U slučaju predviđenom ovim zakonom radnju mogu zastupati drugi radnici zaposleni u radnji (poslovođe).

Član 7

Za obaveze koje proisteknu u obavljanju delatnosti radnje, osnivač odgovara celokupnom svojom imovinom.

II OPŠTI USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

Član 8

Fizičko lice može osnovati radnju ako ispunjava sledeće uslove:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost, ako ovim zakonom za obavljanje određenih delatnosti nije drukčije određeno;

2) da je poslovno sposoban;

3) da mu pravosnažnom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje određene delatnosti, odnosno da mu pravosnažnim rešenjem o prekršaju nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, dok traju pravne posledice osude, odnosno mere;

4) da ima opremu i kadrove koji su propisani za obavljanje delatnosti, kao i odgovarajući prostor, osim ako priroda delatnosti, odnosno poslova to ne zahteva.

Ministar određuje delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor.

Član 9

(Brisan)

Član 10

Uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti utvrđene propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti mora da ispunjava osnivač i radnici zaposleni u radnji koji obavljaju sledeće delatnosti, odnosno poslove: proizvodnja i promet životnih namirnica, ugostiteljska delatnost, pružanje usluga smeštaja i ishrane turistima u domaćinstvu, proizvodnja i promet sredstava za negu i ulepšavanje lica i tela, pružanje usluga higijenske nege, obavljanje poslova u oblasti zdravstvene delatnosti i pružanje usluga u oblasti socijalne i dečje zaštite.

Član 11

Preduzetnik može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava propisane uslove.

Pre početka obavljanja delatnosti: proizvodnja, promet, distribucija, prerada, odlaganje i uskladištenje opasnih, štetnih i otpadnih materija, nuklearne energije, nafte i naftnih derivata, otrova, lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava, sredstava i opreme u medicini koja emituju jonizujuća zračenja, hemikalija, lepkova, rastvarača, boja, sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju i sirove kože; proizvodnje i flaširanja vode za piće; obavljanja zdravstvene delatnosti u stacionarnim uslovima i drugim oblicima zdravstvene delatnosti; industrijske proizvodnje životnih namirnica; prometa svežeg mesa i pružanja usluga ishrane u ugostiteljskom objektu, preduzetnik je dužan da pribavi akt nadležnog organa o utvrđivanju ispunjenosti propisanih uslova u pogledu bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, zaštite životne okoline, sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova i opremljenosti, kao i drugih propisanih uslova.

Za delatnosti koje nisu navedene u stavu 2. ovog člana nadležni organi utvrđuju ispunjenost propisanih uslova u postupku redovnog inspekcijskog nadzora u obavljanju tih delatnosti.

Član 11a

(Brisan)

Član 12

(Brisan)

Član 13

U ukupan broj radnika iz člana 12. ovog zakona ne uračunavaju se zaposleni članovi porodičnog domaćinstva.

Članovi porodičnog domaćinstva osnivača radnje mogu raditi u radnji i bez zasnivanja radnog odnosa.

Članovima porodičnog domaćinstva, u smislu ovog zakona, smatraju se: bračni drug, deca i roditelji.

Član 14

Radnici koji su zaposleni u radnji i članovi porodičnog domaćinstva iz člana 13. ovog zakona moraju ispunjavati uslove predviđene odredbama člana 8. stav 1. tač. 1) i 4) i člana 10. ovog zakona, ako neposredno obavljaju delatnost radnje.

III OSNIVANJE, DELATNOST, SEDIŠTE I FIRMA RADNJE

1. Osnivanje radnje

Član 15

Fizičko lice koje namerava da osnuje radnju, podnosi prijavu opštinskoj jedinici lokalne samouprave nadležnoj za poslove privrede u opštini gde će imati poslovno sedište (u daljem tekstu: opštinska jedinica lokalne samouprave).

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) lično ime, broj lične karte i matični broj podnosioca prijave, a fizičko strano lice podnosi dokaz kojim se utvrđuje njegov identitet;

2) prebivalište i adresu stanovanja;

3) zanimanje;

4) izjavu podnosioca prijave: da odlukom organa starateljstva nije stavljen pod starateljstvo; da mu u smislu člana 8. ovog zakona nije zabranjeno obavljanje određene delatnosti i da li će delatnost obavljati iz radnog odnosa;

5) naznačenje delatnosti radnje i firmu radnje;

6) naznačenje adrese prostora u kome će se delatnost obavljati, odnosno adrese poslovnog sedišta;

7) (brisana);

8) datum početka rada radnje, odnosno obavljanja delatnosti.

Ako osnivač u momentu podnošenja prijave ne ispunjava uslove iz člana 10. ovog zakona, daje izjavu da će zaposliti radnika koji ispunjava uslove iz člana 10. ovog zakona.

Osnivač radnje uz prijavu podnosi:

1) dokaz da je stekao poslovnu sposobnost pre punoletstva, ako nije punoletan;

2) dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 8. stav 1. tač. 1) i 4) i člana 10. ovog zakona, osim ako je data izjava iz stava 3. ovog člana;

3) dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 11. stav 2. ovog zakona.

Svi osnivači ortačke radnje potpisuju prijavu i uz prijavu podnose ugovor iz člana 4. ovog zakona.

Prijava za osnivanje ortačke radnje sadrži podatke iz stava 2. tač. 1 - 4. ovog člana za sve osnivače radnje.

Osnivač radnje može dati nadležnom organu uprave na uvid originalne javne isprave kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz stava 2. tač. 1. i 2. i stava 4. ovog člana ili može priložiti overene kopije tih isprava.

Član 15a

Radnja se osniva na neodređeno ili određeno vreme.

Ako u prijavi nije drugačije određeno, smatra se da je radnja osnovana na neodređeno vreme.

Član 16

Opštinska jedinica lokalne samouprave dužna je da najkasnije u roku od tri, odnosno ako će se delatnost obavljati u prostoru, a osnivač radnje ima obezbeđen prostor - u roku od sedam dana od dana prijema prijave i dokaza iz člana 15. ovog zakona, izvrši upis radnje u registar i da rešenje o upisu u registar izda osnivaču radnje.

Član 17

Ako prostor za obavljanje delatnosti ne ispunjava uslove u smislu člana 11. ovog zakona, ili prijava ne sadrži sve podatke, odnosno ako nisu priloženi dokazi u smislu člana 15. ovog zakona, opštinska jedinica lokalne samouprave odložiće upis u registar i od podnosioca prijave zatražiti da nedostatke otkloni.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, novi rok za upis u registar u smislu člana 16. ovog zakona teče od dana kada podnosilac prijave obavesti nadležnu opštinsku jedinicu lokalne samouprave o otklanjanju nedostataka.

Ako nisu ispunjeni ovim zakonom propisani uslovi za osnivanje radnje, ili se nedostaci ne mogu otkloniti u skladu sa odredbama ovog člana, nadležna opštinska jedinica lokalne samouprave će rešenjem odbiti upis prijave u registar.

Član 18

Ako nadležna opštinska jedinica lokalne samouprave ne postupi u skladu sa odredbama čl. 16. i 17. ovog zakona osnivač radnje ima pravo da započne sa radom danom koji je označio u prijavi.

Član 19

Ako osnivač radnje namerava da delatnost obavlja u prostoru koji nije obezbedio u momentu podnošenja prijave opštinska jedinica lokalne samouprave je dužna da ako su ispunjeni ostali propisani uslovi, izvrši privremeni upis radnje u registar i o tome izda rešenje najkasnije u roku od tri dana od dana prijema prijave.

Kada osnivač radnje podnese dokaz da prostorija ispunjava uslove iz člana 11. stav 2. ovog zakona, opštinska jedinica lokalne samouprave je dužna da izvrši upis radnje u registar, briše privremeni upis i da izda osnivaču rešenje o upisu radnje u registar u roku od tri dana od dana podnošenja dokaza.

Rešenje o privremenom upisu radnje u registar izdaje se sa važnošću od godinu dana.

U slučaju kada osnivač radnje sam ne ispunjava uslov iz člana 10. ovog zakona, radnja može početi sa radom danom podnošenja ugovora o zapošljavanju radnika sa dokazima iz člana 10. ovog zakona.

Član 20

Registar radnje vodi opštinska jedinica lokalne samouprave nadležna za poslove privrede.

U registar iz stava 1. ovog člana upisuju se naročito: broj prijave, podaci iz prijave, datum početka obavljanja delatnosti, privremeni prestanak i trajni prestanak obavljanja delatnosti, vođenje radnje preko poslovođe, podaci o prostorima koji se koriste van poslovnog sedišta.

Podaci upisani u registar su javni.

Ako delatnost za koju se traži osnivanje radnje nije predviđena ovim zakonom, saveznim propisom o klasifikaciji delatnosti ili nomenkalaturom trgovinskih struka, opštinska jedinica lokalne samouprave će odlučiti o upisu, bliže određujući delatnost, i njenu pripadnost postojećim delatnostima i svrstati je u najbližu oblast, granu, grupu, odnosno podgrupu.

Opštinska jedinica lokalne samouprave koja je izdala rešenje o upisu je dužna da o upisu u registar radnji, početku obavljanja delatnosti kao i o svim promenama u obavljanju delatnosti (privremeni prestanak obavljanja delatnosti, trajni prestanak obavljanja delatnosti, odjava i sl.), u roku od tri dana pismeno obavesti organe uprave nadležne za poslove javnih prihoda i inspekcijske poslove, nadležnu organizaciju za socijalno osiguranje, kao i Republički zavod za statistiku.

Republički organ uprave nadležan za poslove statistike vodi jedinstven registar radnji za celu Republiku.

Član 21

Sadržaj, način vođenja i obrazac registra koji vodi opštinska jedinica lokalne samouprave propisaće ministar.

Način i vreme dostavljanja podataka, sadržinu obrazaca i datoteka, i metodologiju vođenja registra iz člana 20. stav 6. ovog zakona, propisaće Republički zavod za statistiku.

2. Obavljanje delatnosti

Član 22

U radnji se mogu obavljati samo delatnosti i poslovi koji su određeni u rešenju o upisu u registar.

Član 23

Osnivač radnje, odnosno osnivači ortačke radnje dužni su da:

1) odobrenu delatnost, obavljaju kvalitetno, u skladu sa propisima i poslovnim običajima za tu delatnost, odnosno odgovarajućom profesionalnom etikom;

2) kupcu, odnosno korisniku usluge, na njegov zahtev, izdaju račun o prodatoj robi, odnosno izvršenoj usluzi;

3) garantuju kvalitet proizvoda, odnosno usluge, otklone nedostatke ili naknade pričinjenu štetu kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga, u skladu sa važećim propisima i standardima;

4) istaknu raspored radnog vremena koji je usaglašen sa propisanim, i pridržavaju se se istaknutog rasporeda;

5) prijave svaku promenu poslovnog sedišta;

6) vode urednu evidenciju o obavljanju delatnosti, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

7) sprovode propisane mere zaštite na radu i zaštite životne sredine koje se odnose na obavljanje odgovarajuće delatnosti;

8) u vršenju javnog prevoza putničkim automobilom uključe taksimetar i cenu prevoza naplate na osnovu iznosa utvrđenog radom taksimetra.

Ako se delatnost obavlja u stanu, osnivač je dužan da omogući nadležnim inspekcijskim organima pregled prostorija, odnosno prostora u kome obavlja delatnost.

Član 24

Ako radnju privremeno zatvara, osnivač je dužan da o tome obavesti nadležnu opštinsku jedinicu lokalne samouprave najkasnije danom prestanka rada, a o nastavljanju sa radom najkasnije u roku od tri dana od dana nastavljanja sa radom.

Član 25

Osnivač radnje može privremeno prestati da neposredno vodi radnju i da delatnost radnje nastavi preko zaposlenog ili člana porodičnog domaćinstva kao poslovođe, kome daje pismeno ovlašćenje.

Ovlašćenje poslovođe da prestavlja i zastupa radnju upisuje se u opštinski registar.

Poslovođa mora ispunjavati sve uslove propisane ovim zakonom za obavljanje određene delatnosti.

U slučajevima kada osnivač radnje obavlja delatnost preko poslovođe, za poslovanje radnje odgovoran je poslovođa.

Član 26

Radnja prestaje sa radom odjavom.

Osnivač radnje, odnosno osnivači ortačke radnje, odjavu vrše najkasnije danom podnošenja prijave o prestanku rada pismenim putem ili davanjem izjave na zapisnik kod nadležne opštinske jedinice lokalne samouprave.

U odjavi se mora naznačiti datum prestanka rada.

Prestanak rada po odjavi ne može se utvrđivati retroaktivno.

Član 27

Radnja prestaje sa radom po sili zakona u sledećim slučajevima:

1) ako je pravosnažnom odlukom utvrđena ništavost upisa radnje u registar;

2) smrću ili trajnim gubitkom poslovne sposobnosti osnivača radnje;

3) ako osnivač radnje bude osuđen pravosnažnom presudom na kaznu zatvora dužu od šest meseci;

4) ako ne otpočne sa radom u roku od jedne godine od dana upisa u registar, odnosno ako duže od godinu dana ne obavlja delatnost, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom;

5) ako delatnost obavlja u vreme privremenog prestanka rada;

6) ako je kažnjavan za obavljanje neregistrovane delatnosti više od tri puta;

7) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje delatnosti, odnosno uslovi iz čl. 8. ili 11. ovog zakona;

8) istekom vremena na koje je radnja osnovana;

9) zabranom obavljanja delatnosti;

10) ako je žiro račun radnje blokiran duže od tri meseca neprekidno;

11) u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na ortačku radnju, izuzev kada najmanje dva osnivača ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti.

Preduzetnik gubi to svojstvo brisanjem radnje iz registra.

Član 27a

Brisanje radnje iz registra izvršiće se i u slučaju ako je odlukom suda časti pri privrednoj komori izrečena mera zabrane samostalnog obavljanja delatnosti preduzetniku, zbog teže povrede dobrih poslovnih običaja ili kodeksa profesionalne etike.

Član 28

U slučaju iz člana 27. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona članovi porodičnog domaćinstva mogu preuzeti radnju i nastaviti rad sami ili preko poslovođe pod uslovom da su ispunjeni i drugi uslovi iz ovog zakona, o čemu su dužni da obaveste nadležnu opštinsku jedinicu lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti iz člana 27. ovog zakona.

U slučaju da više članova porodičnog domaćinstva želi da nastavi vođenje radnje, radnja nastavlja sa radom kao ortačka radnja.

Ako osnivač radnje prestane sa radom, a članovi porodičnog domaćinstva nisu nastavili rad u smislu stava 1. ovog člana, nadležna opštinska jedinica lokalne samouprave doneće rešenje o prestanku radnje.

Rešenje iz stava 3. ovog člana donosi se u roku od 45 dana od dana nastupanja jednog od slučaja iz člana 27. ovog zakona, odnosno od dana saznanja o nastupanju tih okolnosti.

Član 29

Firma je ime pod kojim se vodi radnja, odnosno obavlja delatnost.

Odredbe zakona kojima se uređuje firma preduzeća shodno se primenjuje i na označavanje firme radnje, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Firma sadrži lično ime osnivača radnje, predmet poslovanja i poslovno sedište.

Firma može da sadrži crteže, slike, oznaku kojom se bliže određuje radnja, odnosno delatnost.

Firma ortačke radnje sadrži označenje da je zajednička, imena svih osnivača ili jednog ili više njih i oznaku "i ostali".

Osnivač radnje dužan je da firmu istakne na vidnom mestu poslovne prostorije, odnosno prostora u kome se obavlja delatnost.

Ako osnivač radnje obavlja delatnost izvan poslovnog sedišta (prostoru izvan sedišta, pokretnom objektu, izvan prostora, u vozilu i sl.) dužan je da firmu istakne i na mestu, odnosno objektu gde takvu delatnost obavlja.

Firma se može upotrebljavati samo onako kako je upisana u registar.

Član 30

Osnivač radnje može da koristi i prostor izvan poslovnog sedišta u skladu sa članom 11. ovog zakona.

Uz zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova prostora u smislu člana 11. stav 2. ovog zakona, osnivač podnosi rešenje o upisu radnje u registar.

Opštinska jedinica lokalne samouprave u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva i dokaza iz člana 11. stav 2. ovog zakona donosi rešenje o korišćenju prostora i istovremeno ga dostavlja opštinskoj jedinici lokalne samouprave na čijoj je teritoriji poslovno sedište radnje, radi upisa u registar.

Član 31

Osnivač radnje može promeniti poslovno sedište na teritoriji iste ili druge opštine.

Za promenu poslovnog sedišta na teritoriji iste opštine osnivač radnje, podnosi prijavu nadležnoj opšinskoj jedinici lokalne samouprave radi upisa u registar.

Za promenu poslovnog sedišta na teritoriji druge opštine, osnivač podnosi prijavu nadležnoj opšinskoj jedinici lokalne samouprave opštine na čijoj će teritoriji radnja imati sedište kao i rešenje o upisu radnje u registar.

U slučaju iz stava 3. ovog člana opštinska jedinica lokalne samouprave vrši upis radnje u registar i jedan primerak rešenja istovremeno dostavlja opštinskoj jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji je radnja imala poslovno sedište.

Opštinska jedinica lokalne samouprave na čijoj je teritoriji radnja imala poslovno sedište dužna je da po dobijanju rešenja iz stava 4 ovog člana izvrši brisanje radnje iz registra.

Ako će se delatnost obavljati u prostoru, opštinska jedinica lokalne samouprave u roku od sedam dana od dana podnošenja prijave i dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 11. stav 2. ovog zakona, donosi rešenje o promeni poslovnog sedišta i upisu radnje u registar.

3. Delatnosti koje se ne mogu obavljati

Član 32

Preduzetnik može da obavlja svaku delatnost, osim delatnosti za koju je posebnim zakonom propisano da je ne može obavljati radnja.

Za delatnost koja se može obavljati samo uz odobrenje nadležnog organa, radnja se može registrovati po pribavljanju tog odobrenja.

Član 33

(Brisan)

Član 34

Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrše organi tržišne inspekcije i drugi organi inspekcije čije su nadležnosti utvrđene posebnim zakonima.

IV KAZNENE ODREDBE

Član 35

(Brisan)

Član 36*

Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj osnivač radnje, ako:

1. osnuje više od jedne samostalne radnje (član 3. stav 2. ovog zakona):

2. u radnji koristi dopunski rad radnika ili rad lica sa kojima nije zasnovao radni odnos, a nisu članovi porodičnog domaćinstva u smislu člana 13. ovog zakona;

3. osnivač radnje ne ispunjava uslov u pogledu zdravstvene sposobnosti, a neposredno obavlja delatnost radnje (član 10. ovog zakona);

4. radnici zaposleni u radnji i članovi porodičnog domaćinstva ne ispunjavaju propisane uslove (član 14. ovog zakona);

5. počne sa radom pre podnošenja dokaza iz člana 19. st. 2. i 4. ovog zakona;

6. obavlja delatnost koja nije utvrđena rešenjem o upisu u registar (član 22. ovog zakona);

7. obavlja delatnost u prostoru koji ne ispunjava propisane uslove (član 11. stav 1. ovog zakona) ili koristi prostor van poslovnog sedišta radnje koji ne ispunjava propisane uslove (član 30. stav 1. ovog zakona).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana oduzeće se imovinska korist ostvarena izvršenjem prekršaja, a za prekršaj iz tač. 1, 5. i 6. može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta i proizvoda kojima je prekršaj izvršen.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći i mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do godinu dana.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se na licu mesta naplatiti kazna u iznosu od 20.000 dinara.

Član 37*

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj osnivač radnje, ako:

1) (brisana);

2) obavlja delatnost preko poslovođe suprotno odredbama člana 25. ovog zakona;

3) ne istakne firmu, odnosno firma ne sadrži propisane podatke, odnosno u svom poslovanju ne upotrebljava firmu onako kako je upisana u registar (član 29. ovog zakona).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana oduzeće se imovinska korist ostvarena izvršenjem prekršaja.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći osnivaču radnje mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se na licu mesta naplatiti kazna u iznosu od 10.000 dinara.

Član 38*

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj osnivač radnje, ako:

1) obavlja delatnost suprotno odredbi člana 23. stav 1. tač. 1, 4, 5, 6, 7, 8. i 10. i stav 2. ovog zakona;

2) ne obavesti nadležnu opštinsku jedinicu lokalne samouprave o privremenom prestanku sa radom, odnosno otpočinjanju sa radom (član 24. ovog zakona).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći osnivaču radnje mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se na licu mesta naplatiti kazna u iznosu od 10.000 dinara.

Član 39*

Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u opštinskoj jedinici lokalne samouprave, ako:

1) u propisanom roku ne izvrši upis u registar (čl. 16. i 17. i član 19. st. 1. i 2. ovog zakona);

2) ne obavesti drugi nadležni organ u propisanom roku (član 20. stav 5, član 30. stav 3, član 31. stav 4 .ovog zakona);

3) ne donese rešenje u propisanom roku (član 28. stav 4, član 30. stav 3. i član 31. stav 6. ovog zakona).

Član 40*

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana, kazniće se za prekršaj lice, ako:

1) obavlja delatnost, a nije osnovalo radnju (član 3. stav 1. ovog zakona);

2) obavlja delatnost zabranjenu ovim zakonom (član 32. ovog zakona).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana oduzeće se imovinska korist ostvarena izvršenjem prekršaja i može se izreći mera oduzimanja predmeta i proizvoda kojima je prekršaj izvršen.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se na licu mesta naplatiti kazna u iznosu od 5.000 dinara.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41

Do donošenja propisa iz čl. 9, 11, i 21. stav 1. ovog zakona primenjivaće se:

1. Pravilnik o minimalnim tehničkim i zdravstvenim uslovima i kategorizaciji soba u kojima domaćinstva pružaju ugostiteljske usluge, kao i o minimalnim zdravstvenim uslovima članova domaćinstva ("Službeni glasnik SRS", broj 16/79);

2. Pravilnik o tehničkim uslovima za javno prikazivanje filmova koje obavljaju radni ljudi samostalnim ličnim radom sredstvima u svojini građana ("Službeni glasnik SRS", broj 20/88);

3. Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje samostalne stomatološke delatnosti, samostalno obavljanje protetičkih poslova, obrazovanje radne zajednice stomatološke delatnosti i obavljanje određenih poslova i zadataka zdravstvene delatnosti u organizaciji udruženog rada koja obavlja privrednu delatnost ("Službeni glasnik SRS", broj 3/87);

4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izdatih rešenja o odobrenju za obavljanje privrednih delatnosti samostalnim ličnim radom sredstvima u svojini građana ("Službeni glasnik SRS", broj 34/85);

5. Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima postrojenja za primarnu preradu drveta koju vrše građani kao zanatsku uslužnu delatnost i o knjizi uslužnog rezanja ("Službeni glasnik SRS", broj 38/69).

Republički organ uprave, propise iz čl. 9, 11. i 21. ovog zakona doneće u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42

Radni ljudi koji obavljaju delatnost ličnim radom dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako radni ljudi u roku iz stava 1. ovog člana ne usklade svoje poslovanje, sa odredbama ovog zakona prestaju sa obavljanjem delatnosti.

Član 43

Postupak po zahtevu za odobrenje obavljanja delatnosti ličnim radom koji je započet a po kome nije doneta odluka do stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Član 44

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi:

1. Zakon o obavljanju privrednih delatnosti samostalnim ličnim radom sredstvima u svojini građana ("Službeni glasnik SRS", br. 27/88 i 37/88);

2. odredbe čl. 1.-7, odredbe čl. 10.-12. i član 14. Zakona o pravu svojine na poslovne prostorije ("Službeni glasnik SRS", broj 42/80);

3. odredbe člana 9. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službeni glasnik SRS", br. 20/77 i 37/77);

4. odredbe člana 83. Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za prekršaje ("Službeni glasnik SRS", broj 6/89).

Član 45

Odredbe ovog zakona čl. 1.-40, član 41. stav 2, član 44. tačka 2. u delu koji se odnosi na prestanak važenja čl. 2.-5, člana 7, čl. 10. i 11. i člana 12. stav 1. Zakona o pravu svojine na poslovne prostorije primenjuju se na osnovu Amandmana XXXIII tačka 13 podtačka (1) i tačka 4. na Ustav Socijalističke Republike Srbije na celoj teritoriji Republike.

Član 41. stav 1. čl. 42. i 43. i član 44. u delu koji se odnosi na prestanak važenja čl. 1, 6. i 12. stav 2. i 14. Zakona o pravu svojine na poslovne prostorije i član 9. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija pimenjuje se na osnovu člana 301. Ustava Socijalističke Republike Srbije na celoj teritoriji Republike.

Član 46

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Socijalističke Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o ličnom radu

("Sl. glasnik RS", br. 53/95)

Član 35

Preduzetnik je dužan da uskladi svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako preduzetnik u roku iz stava 1. ovog člana ne uskladi svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona, radnja se briše iz registra radnji.

Član 36

Postupak po prijavi za upis radnje u registar koji je započet, a po kome nije doneta odluka do stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Član 38

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi član 78. Zakona o izmenama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje ("Službeni glasnik RS", broj 48/94).

 

Samostalne odredbe Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o privatnim preduzetnicima

("Sl. glasnik RS", br. 35/2002)

Član 22

Preduzetnik je dužan da uskladi svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako preduzetnik u roku iz stava 1. ovog člana ne uskladi svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona, radnja se briše iz registra radnji.

Član 23

Postupak po prijavi za upis u registar koji je započet, a po kome nije doneta odluka do stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Član 24

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".