VREDNOST JAVNIH NABAVKI

 

Opis

Iznos (din.)

za dobra i usluge

za radove

Javna nabavka male vrednosti

od 400.000 do 3.000.000

od 400.000 do 3.000.000

Javna nabavka velike vrednosti

preko 3.000.000

preko 3.000.000

Naruńćilac zahteva bankarsku garanciju

preko 250.000.000

preko 500.000.000

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)