Paragraf besplatno • Aktuelne vesti • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

Pravna baza Paragraf Lex

Štampani i e-časopisi

Priručnici i komentari

Kalkulatori

Kamatni kakulator
Kalkulator sudskih taksi

NOVO!

Od 1. oktobra 2015. godine stručni štampani časopis Carinski instruktor je deo časopisa i pretplate na Poresko-računovodstveni instruktor

Redakcija Carinskog instruktora pruža usmene konsultacije posredstvom telefona na upite pretplatnika iz oblasti sprovođenja carinskih postupaka i procedura:

- Stavljanje robe u slobodan promet - Privremeni uvoz
- Aktivno oplemenjivanje - Prerada pod carinskom kontrolom
- Pasivno oplemenjivanje - Izvoz
- Privremeni izvoz - Tranzit (NCTS)
- Cainsko skladištenje - Poslovanje u slobodnim zonama
- Carinske povlastice - Reeksport
- Pojednostavljene procedure

Telefon za konsultacije sa redakcijom: 011/3290-506
CARINSKI INSTRUKTOR – štampano izdanje kompanije Paragraf je časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina. Časopis sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Putem stručnih komentara i praktičnih saveta, naši korisnici će blagovremeno biti obaveštavani o obavezama, pravima, propisanim procedurama i rokovima, što ovaj časopis čini pouzdanim osloncem u dinamičnom međunarodnom poslovanju.

STRUČNI KOMENTARI predstavljaju autorske tekstove eminentnih stručnjaka kojima se pojašnjava primena novog propisa ili njegovih izmena i dopuna, a takođe i daje objašnjenje nekog već ustanovljenog instituta, razjašnjavaju sporne situacije nastale u primeni određenog propisa i na taj način korisnici upućuju na pravilno postupanje.

PITANJA I ODGOVORI sadrže odabir najinteresantnijih pitanja koja se odnose na primenu propisa iz navedenih oblasti koja postavljaju naši pretplatnici i odgovora koje na njih daju naši autori, kao i pitanja za koja Redakcija proceni da su aktuelna i sporna u praksi.


  • Prednosti
  • Demo
  • Autori
  • Cenovnik i pretplata
  • Poslednji brojevi

Kome je namenjen?

Carinski instruktor je namenjen direktnim i posrednim učesnicima u spoljnotrgovinskim poslovima  (međunarodni promet robe, usluga i intelektualne svojine, strano investiranje i dr) koji su, između ostalog, specifični po tome što se zaključuju između pravnih lica sa sedištem u različitim zemljama.  Privredni subjekti - nosioci  izvoznog, odnosno, uvoznog posla ne bi mogli da realizuju posao bez posrednih učesnika kao što su: špediteri, poslovne banke, društva za osiguranje, organizacije koje se bave transportom, atestiranjem, odnosno kontrolom kvaliteta robe, materijala i sl. kao i lica koja se bave marketingom. Realizacija ovih poslova zahteva poznavanje domaćih i stranih poropisa i stalno informisanje, a Carinski instruktor je koncipiran tako da svojom sadržinom može zadovoljiti potrebe navedenih subjekata.

Koje su zakonske oblasti obuhvaćene?

Carinski instruktor sadrži stručne komentare autora koji su eksperti za oblast carine, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja. Akcenat je na primeni propisa kojima je uređeno: 

• carinsko poslovanje (carine, akcize, porez, carinski postupci, svrstavanje robe robe u Carinsku tarifu, pravila o poreklu robe), upravni i prekršajni postupak u carinskom poslovanju;
• devizno poslovanje;  
• spoljnotrgovinsko poslovanje;
• računovodstveno evidentiranje spoljnotrgovinskih poslova;
• strana ulaganja, donacije, krediti i zajmovi;
• međunarodni ugovori;
• špeditersko poslovanje u praksi;
• kalendar obaveza po spoljnotrgovinskim i deviznim poslovima.

Namera je da se u skladu sa potrebama naših pretplatnika obuhvate ove oblasti na način da praktično olakšaju primenu propisa  sa ciljem zakonitog poslovanja.

Carinski instruktor - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja uprave carina sa carinskom tarifom

• CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana. Sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i odgovore na aktuelna pitanja. Koncipiran je na način da korisnicima omogući dobijanje informacija o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Putem stručnih komentara i praktičnih saveta, naši korisnici će blagovremeno biti obaveštavani o obavezama, pravima, propisanim procedurama i rokovima, što ovaj časopis čini pouzdanim osloncem u dinamičnom međunarodnom poslovanju.

STRUČNI KOMENTARI predstavljaju autorske tekstove eminentnih stručnjaka kojima se pojašnjava primena novog propisa ili njegovih izmena i dopuna, a daju i objašnjenjenja nekog već ustanovljenog instituta, razjašnjavaju sporne situacije nastale u primeni određenog propisa i na taj način korisnike upućuju na pravilno postupanje.

PITANJA I ODGOVORI sadrže odabir najinteresantnijih pitanja koja se odnose na primenu propisa iz navedenih oblasti koja postavljaju naši pretplatnici i odgovora koje na njih daju naši autori, kao i pitanja za koja Redakcija proceni da su aktuelna i sporna u praksi.

Koje su prednosti ovog časopisa?

Časopis "Carinski instruktor" je programski deo pravne baze Paragraf Lex što omogućava relacijsku povezanost sa propisima, sudskom praksom, službenim mišljenjima i objašnjenjima Uprave carina, modelima ugovora i opštih i pojedinačnih akata, a takođe i sa drugim stručnim komentarima koji se odnose na određenu temu. Ova pogodnost omogućava pretplatnicima da na brz i jednostavan način dobiju potpunu informaciju, sa svih aspekata o željenoj temi.

Elektronski oblik i dnevna ažurnost čine časopis pouzdanim osloncem u poslovanju, posebno kada je reč o primeni novih propisa i s tim u vezi utvrđenih obaveza i rokova, ali i kada je potrebno rešiti neku pravnu nedoumicu.

Takođe, značajna je i povezanost časopisa sa dokumentom Carinska tarifa koji obuhvata sve tarifne brojeve sa podacima o stopi carine prema Zakonu o Carinskoj tarifi, međunarodnim sporazumima o slobodnoj trgovini kao i podatke o robi za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava. Svaki tarifni broj predstavlja poseban dokument a u napomenama urednika i relacijama uz svaki tarifni broj dati su ostali relevantni podaci - porezi, akcize, granične kontrole, poljoprivredne dažbine itd.

Ideja nam je da sadržinskom koncepcijom časopisa, tumačenjem i primenom pojedinih odredaba propisa, budemo Vaš apsolutni oslonac u svakodnevnom radu i podrška u zakonitom poslovanju.

Obaveštenje

Carinski instruktor u štampanom formatu se prodaje kao deo pretplate na štampani časopis Poresko-računovodstveni instruktor.

Carinski instruktor u elektronskom formatu se prodaje kao deo paketa “PARAGRAF KOMENTARI I TUMAČENJA PROPISA".

DEMO VERZIJA PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX


Besplatno pročitajte, koristite, pretražujte prečišćene propise Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine, gradova i opština. Koristite popunjive obrasce i čitajte pravno-ekonomske vesti.
Pristupite Paragraf Lex DEMO aplikaciji >>>

Ko su autori tekstova?

Autorska saradnja sa eminentnim stručnjacima, kao što su profesori, stručni saradnici pri državnim organima, predstavnici međunarodnih organizacija i drugi, predstavlja garanciju kvaliteta i pouzdanosti informacija u časopisu Carinski instruktor što će, nadamo se, biti razlog da ga naši korisnici izdvoje kao nezamenjivog savetnika u svom poslovanju dugi niz godina.

Carinski instruktor u štampanom formatu se prodaje kao deo pretplate na štampani časopis Poresko-računovodstveni instruktor.

CENOVNIK

KONTAKT SA REDAKCIJOM

Pitanja, sugestije i predloge možete dostaviti redakciji časopisa Carinski instruktor putem e-maila ili faxa u vremenu od 7:30 do 15:30h.

Paragraf Lex D.O.O.
fax: 011/3290-498
e-mail: pitanja.ci@paragraf.rs

Pregled arhive svih brojeva ...pogledaj

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: