Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 2 od 20.01.2016.)

 • KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU OBRAZLOŽENOG PREDLOGA AKTA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I PRIPREMU PREDLOGA AKTA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU ZA REALIZACIJU PROGRAMA UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2016. GODINI
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE I ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM, BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE, DRUŠTVENE BRIGE O DECI I POPULARIZACIJE PRONATALITETNE POLITIKE U 2016. GODINI
 • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA SA ELEMENTIMA INOVACIONE DELATNOSTI I PODSTICAJIMA ZAPOŠLJAVANJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA DAROVITE STUDENTE USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE/ SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PROJEKTNI CIKLUS 2016-2019. GODINE
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE MAŠINA I OPREME U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE OBRAZOVNIH PROGRAMA / PROJEKATA USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PRIPREME PREDLOGA AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA U INOSTRANSTVU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADNIKA I STUDENATA KOJI SU POKAZALI POSEBNE REZULTATE
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA U AP VOJVODINI
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DODELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA I INTERESA MLADIH NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • PRAVILNIK ZA REALIZACIJU AKCIJE "PRAVO NA PRVU ŠANSU"


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex