Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list AP Vojvodine

(broj 50 od 07.09.2016.)

  POKRAJINSKA VLADA

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić", Palić, za 2016. godinu;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-746/2016-83;

  ODBOR ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  • Odluka o dopunama Odluke o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Rešenje o razrešenju pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

  • Rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. godine i Akcionog plana za njegovu primenu

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

  • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Apatin

  MALI OGLASI - NEVAŽEĆA DOKUMENTAPogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex