Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 108 od 29.12.2016.)

 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 145 OD 2. DECEMBRA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-481/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-486/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BRUS ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ŽAGUBICA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 146 OD 2. DECEMBRA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA LIČNOG LISTA ZA SUDIJU, SUDIJU POROTNIKA I ZAPOSLENOG U SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA ZAHTEV ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA CENE USLUGA U USTANOVAMA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPOLAGANJE SREDSTVIMA U SVOJINI JP "TRANSNAFTA", PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O PONIŠTENJU AKTA O VREDNOVANJU, IZBORU, FINANSIRANJU I PRAĆENJU PROJEKATA IZ PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA I OSNOVNIH USMERENIH ISTRAŽIVANJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE I PROGRAMA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00839/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03787/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-05488/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA "HIP – PETROHEMIJA" PANČEVO PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU"NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE" A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex