Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 114 od 20.12.2017.)

 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ISPRAVKA UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 148 OD 1. DECEMBRA 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O MERAMA ZA OČUVANJE I JAČANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DOSTAVLJANJU PODATAKA BANAKA O STANJU DINARSKIH ŠTEDNIH ULOGA STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA DEVIZNE ŠTEDNJE POLOŽENE KOD BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE BROJ 119-00-1197/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1061/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1177/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 149 OD 1. DECEMBRA 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA USTAVNI SUD BROJ UŽ-3464/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O MERILIMA ZA OBRAČUN I ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O NAUČNIM, UMETNIČKIM, ODNOSNO STRUČNIM OBLASTIMA U OKVIRU OBRAZOVNO-NAUČNIH, ODNOSNO OBRAZOVNO-UMETNIČKIH POLJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O SUDU ČASTI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA POSTROJENJA I OBJEKATA ZA ZAPALJIVE I GORIVE TEČNOSTI I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU ZAPALJIVIH I GORIVIH TEČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "GOČ-GVOZDAC" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O RASPODELI ISKAZANE DOBITI PREDUZEĆA PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE STARI GRAD U SARAJEVU, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE MEROŠINA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KOZLODUJ, REPUBLIKA BUGARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "24. NOVEMBAR", LEPOSAVIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE", LEPOSAVIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVE ZA OBAVLJANJE KONTROLE SISTEMA ZA GREJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE MUZIČKIH DELA, INTERPRETACIJA I FONOGRAMA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU (RESTORANI, KAFEI, KAFIĆI, INTERNET KAFEI, BAŠTE, KIOSCI BRZE HRANE KOJI POSEDUJU PROSTOR ZA SMEŠTAJ GOSTIJU, KLADIONICE, KOCKARNICE, SPLAVOVI, DISKOTEKE, KLUBOVI I DRUGI SLIČNI OBJEKTI) ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA O DOSTAVLJANJU PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA ODREĐENIH MONETARNIH KRETANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA O NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJU NAKNADE ZA UNAPREĐENJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA GRANIČNE PRELAZE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex