Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 12 od 12.02.2016.)

 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBI ČLANA 142. ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 83/14 I 58/15) ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS AKCIJA BEZ NAKNADE, PPT "ARMATURA" A.D. ALEKSANDROVAC ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA JAVNOG BELEŽNIKA KAO POVERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA IZ REDA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SA STALNOM FUNKCIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 11 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 12 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 13 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 14 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU, RS BROJ 15 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UPRAVLJANJE PROCESOM STRATEŠKOG RAZVOJA AD AERODROM "NIKOLA TESLA" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNIM TUŽIOCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE TUŽIOCA U TUŽILAŠTVU POSEBNE NADLEŽNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICA ZAŠTIĆENE OKOLINE I MERA ZAŠTITE PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE "GRADSKO JEZGRO SREMSKIH KARLOVACA", NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE KOMPLEKSA VOJNO-TEHNIČKOG ZAVODA U KRAGUJEVCU ZA NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU UPITNIKA O IDENTIFIKACIONIM PODACIMA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2015. I 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O MERILIMA I POSTUPKU ZA UPIS UČENIKA – PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U SREDNJU ŠKOLU POD POVOLJNIJIM USLOVIMA RADI POSTIZANJA PUNE RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I OBRASCIMA EVIDENCIJA O ORUŽJU I MUNICIJI KOJE VODE NADLEŽNI ORGANI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽI IZBORNU LISTU ZA IZBOR NARODNIH POSLANIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽI IZBORNU LISTU ZA IZBOR ODBORNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O POMORSKIM KNJIŽICAMA I DOZVOLAMA ZA UKRCAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU POSTUPANJA SA DOKUMENTACIJOM ZA PROCENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I METODAMA ZA ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O SAGLASNOSTI ZA SKLADIŠTENJE I SNABDEVANJE NAFTOM, DERIVATIMA NAFTE I BIOGORIVIMA ZA SOPSTVENE POTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE POSEBNOG ODOBRENJA ZA TRANSPORT ODREĐENOG OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "NEGOTIN" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NEGOTIN ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OSNIVANJE DRUŠTVA "ELEKTROSEVER" D.O.O. SEVERNA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OSNIVANJE DRUŠTVA "EPS TRGOVINA" D.O.O. SEVERNA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ELEKTRONSKU UPRAVU U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1364/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-301/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA STAMBENA PITANJA I RASPODELU SLUŽBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1478/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1481/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1482/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1573/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1232/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1231/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1233/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1234/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1235/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 1 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 10 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 11 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 12 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 13 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 14 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 15 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 16 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 17 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 18 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 19 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 2 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 20 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 21 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 23 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 24 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 25 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 26 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 27 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 28 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 29 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 3 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 30 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 31 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 32 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 33 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 34 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 35 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 36 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 38 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 39 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 4 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 40 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 41 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 42 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 43 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 44 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 45 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 46 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 47 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 48 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 49 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 50 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 51 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 52 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 53 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 54 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 55 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 56 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 57 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 58 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 59 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 60 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 61 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 62 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 63 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 64 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 65 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 66 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 67 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 68 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 69 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 7 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 70 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 8 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 9 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI BRODOVA ZA UPIS U JEDAN OD UPISNIKA BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENCIJE, LEČENJA I KONTROLE ASTME I HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O NAKNADI ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex