Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 13 od 24.02.2017.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA TUŽIOCA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SKUPŠTINE STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA RESAVICA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA LANIŠTE U SELU KORLAĆE KOD RAŠKE ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA PRLJUŠA NA RUDNIKU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-424/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JANUARU 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA ČLANA POSADE VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RASPODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE I O NAČINU RASPODELE TIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE ZAŠTIĆENIH OBLASTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA IZRADU KARTE UGROŽENOSTI I KARTE RIZIKA OD POPLAVA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA OSNOVNIH PROIZVODA ŠUMARSTVA – DRVNIH SORTIMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA, VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA I ČLANA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA "PROTEINKA", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1451/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1455/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1572/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1573/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1575/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ZAKLJUČAK O IZMENAMA I DOPUNI ZAKLJUČKA KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U POSTUPKU IZRADE PREGOVARAČKIH POZICIJA U PROCESU PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)
 • ZAKLJUČAK O IZMENAMA I DOPUNI ZAKLJUČKA KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U PROCESU SPROVOĐENJA ANALITIČKOG PREGLEDA I OCENE USKLAĐENOSTI PROPISA REPUBLIKE SRBIJE SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE I NJIHOVE IMPLEMENTACIJE (SKRINING) ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex