Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 3 od 15.01.2016.)

 • ANEKS 5 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 138 OD 9. DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JAVNO PREDUZEĆE "RADIO I TELEVIZIJA TRSTENIK", TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNOG RADNOG TELA ZA PLANIRANJE, PRAĆENJE I KOORDINACIJU POLITIKA U OBLASTI KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE I SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA OPŠTINE NOVA VAROŠ ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 139 OD 9. DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA GRAĐANA, PRIJAVLJIVANJU PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU I POVRATAKA IZ INOSTRANSTVA, PASIVIZIRANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA, OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA KOJE VODE PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVEŠTAVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIONIM ZAHTEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I DODATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STICANJU ZVANJA I DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIONOG SAVETNIKA I PORTFOLIO MENADŽERA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O IZGLEDU OBRASCA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA LIČNE KARTE ZA STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I VISINI NAKNADE ŠTETE NANETE RIBLJEM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽINI PROGRAMA EDUKACIJE REKREATIVNIH RIBOLOVACA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE DETEKTIVSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE LEGITIMACIJE SLUŽBENIKA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KATASTRA RIBOLOVNIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA RIBOČUVARSKE SLUŽBE I OBRASCU VOĐENJA EVIDENCIJE DNEVNIH AKTIVNOSTI RIBOČUVARSKE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0297/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKI CENTAR BREZOVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKO POSLOVANJE "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU − IZMENA (REBALANS) ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA METODOLOGIJU VREDNOVANJA KRITERIJUMA ZA DODELU TRASE VOZA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA OBEZBEĐENJA ZA POSLOVE KOJI NISU IZ OKVIRA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REDOVNE GODIŠNJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTOROM "POSLOVNI PROSTOR VRAČAR", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. BOR ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00121/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01007/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01496/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "INSTITUTA ZA KRMNO BILJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA "INSTITUTA ZA KRMNO BILJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01234/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-04570/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU RTB BOR – GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR D.O.O. BOR ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 834-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 834-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 834-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UREDBA O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UREDBA O METODOLOGIJI ZA IZRADU INVENTARA EMISIJA I PROJEKCIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA ORGANIZOVANOG TURISTIČKOG PROMETA STRANIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex