Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 30 od 27.03.2015.)

 • IZMENE I DOPUNE STATUTA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE RADIO-TELEVIZIJE SRBIJE (BROJ 1816 OD 16. DECEMBRA 2014. GODINE) ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • NAREDBA O MERAMA ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PRIVREMENE UPRAVE U BANCI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA I IZBORA PONUDA ZA PREUZIMANJE, ODNOSNO PRODAJE AKCIJA, IMOVINE I OBAVEZA BANKE U RESTRUKTURIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE BANAKA I POSEBNE REVIZIJE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NEZAVISNE PROCENE VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA BANKE RADI UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA RESTRUKTURIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA KONVERZIJE ELEMENATA DOPUNSKOG KAPITALA BANKE, ODNOSNO BANKE U RESTRUKTURIRANJU I BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA OTPISA I KONVERZIJE OBAVEZA BANKE U RESTRUKTURIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-3385/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI UNUTAR BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI KODEKSA PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O MINIMALNOM ZAHTEVU ZA KAPITALOM I PODOBNIM OBAVEZAMA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UPRAVLJANJE PROCESOM STRATEŠKOG RAZVOJA AD AERODROM "NIKOLA TESLA" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-36/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI DOKUMENATA I DOKAZA KOJI SE PODNOSE UZ ZAHTEV ZA DAVANJE DOZVOLE ZA RAD I DAVANJE POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA NARODNE BANKE SRBIJE BANCI ZA POSEBNE NAMENE, KAO I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA "PERFOM", POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U FEBRUARU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA IZ OBLASTI DETEKTIVSKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNIM OSPOSOBLJENOSTIMA, ZNANJIMA I VEŠTINAMA KOJE SE PROVERAVAJU U IZBORNOM POSTUPKU, NAČINU NJIHOVE PROVERE I MERILIMA ZA IZBOR NA RADNA MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PRELASKU SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA I PRISTUPU MULTIPLEKSU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O LEGITIMACIJI I OPREMI URBANISTIČKOG I GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠENJA VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA I ORGANIZACIJI I RADU POVERENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE U VRŠENJU POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SIDRIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU VOĐENJA I ODRŽAVANJA FONDA ZVANIČNIH METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH PODATAKA I INFORMACIJA, KAO I METODAMA KONTROLE KVALITETA I VERIFIKACIJE POUZDANOSTI PODATAKA I NAČINU NJIHOVOG OBJAVLJIVANJA I KORIŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA STATUTARNU SERTIFIKACIJU BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI STROGOG REZERVATA PRIRODE "KUKAVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01021/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-01716/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-404-00-00036/2014-08 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAJINA BAŠTA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE MENZEL BURGIBA, REPUBLIKA TUNIS ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE OPŠTINE TUTIN, REPUBLIKA SRBIJA SA OPŠTINOM GAZIOSMANPAŠA, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I PREDSEDNIKA ŽALBENE KOMISIJE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-REKREACIONI CENTAR "BAČKA TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU OBJEKATA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE I URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "GROCKA" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU STALNOG PREDSTAVNIKA I ZAMENIKA STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE NA SASTANCIMA I DRUGIM SKUPOVIMA GRUPE ZEMALJA POTPISNICA KONVENCIJE SAVETA EVROPE O PRANJU, TRAŽENJU, ZAPLENI I ODUZIMANJU PRIHODA STEČENIH KRIMINALOM I O FINANSIRANJU TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SPOLJNU, BEZBEDNOSNU I ODBRAMBENU POLITIKU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE UDESA I OZBILJNIH NEZGODA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I PREDSEDNIKA ŽALBENE KOMISIJE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA SPOLJNU, BEZBEDNOSNU I ODBRAMBENU POLITIKU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3327/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3329/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3330/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2793/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2795/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2859/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2882/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2884/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2885/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2886/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2915/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2916/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2917/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2918/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2919/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2920/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2921/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2922/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2923/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2924/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2925/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2973/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2975/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2976/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2977/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3015/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-3066/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALDIVI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRI EKONOMSKOJ ZAJEDNICI DRŽAVA ZAPADNE AFRIKE (ECOWAS), SA SEDIŠTEM U ABUDŽI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U ISLAMSKOJ REPUBLICI AVGANISTAN, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MALDIVI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U NJU DELHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UREDBA O PRENOSU KAPITALA BEZ NAKNADE ZAPOSLENIMA KOD IZDAVAČA MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • ZAKLJUČAK O ISPRAVCI REŠENJA O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA TRBUNJE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex