Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 46 od 12.05.2017.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA, A BROJ 474/17 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA, A BROJ 479/17 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JERMA" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA REVIDOVANOG REGIONALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA 11 GRADOVA I OPŠTINA KOLUBARSKOG REGIONA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BELA CRKVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE LISINE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U KRUŠEVCU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O OTVARANJU KULTURNOG CENTRA REPUBLIKE SRBIJE U PEKINGU, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE PERU, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-12/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-77/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-87/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2645/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 39611/08, KOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU OVLAŠĆENJA ZA ISPITIVANJE OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE "CENTRALNI ADMINISTRATIVNI DISTRIKT" GRADA MOSKVE, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS", NOVI SAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA", BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "DUNAV VELIKO GRADIŠTE", VELIKO GRADIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA FINANSIJSKI NADZOR KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U FRANKFURTU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U KNEŽEVINI MONAKO ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U VIPAVI, REPUBLIKA SLOVENIJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GLAVNOG ISTRAŽITELJA CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI PREDUZEĆA ZA ZASTUPANJE I HIDROGRAĐEVINSKI INŽENJERING "HIDROZAVOD" DP, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U FRANKFURTU, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-4275/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4267/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4268/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4269/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4270/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4271/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • SAŽETAK REDOVNOG GODIŠNJEG IZVEŠTAJA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI MOŽE OTUĐITI ILI DATI U ZAKUP PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE, KAO I USLOVE, NAČIN I POSTUPAK RAZMENE NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex