Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 55 od 25.06.2015.)

 • LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • NOVA STRUKTURA I CENA USLUGE OBELEŽAVANJA (MARKIRANJA) DERIVATA NAFTE ZA VANREDNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD PLATNIM INSTITUCIJAMA, INSTITUCIJAMA ELEKTRONSKOG NOVCA I JAVNIM POŠTANSKIM OPERATOROM ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "BOSS CONSTRUCTION" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O INVESTIRANJU SREDSTAVA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ STRUKTURI TEKUĆIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O KAPITALU I ADEKVATNOSTI KAPITALA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA PREKO NOVČANOG RAČUNA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O NAČINU ZAŠTITE PRAVA I INTERESA KORISNIKA USLUGA KOJE PRUŽAJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O NAČINU ZAŠTITE PRAVA I INTERESA KORISNIKA USLUGA OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU ZVANIČNE STATISTIKE U PERIODU OD 2016. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI REGISTARA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, KAO I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA TIH REGISTARA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SISTEMIMA UPRAVLJANJA I UNUTRAŠNJIH KONTROLA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA I O ZAŠTITI NOVČANIH SREDSTAVA KORISNIKA PLATNIH USLUGA I IMALACA ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA/REOSIGURANJA I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU, ODNOSNO ZASTUPANJA U OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU KOJE SE ODNOSE NA KONTNI OKVIR, FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PLATNE INSTITUCIJE I INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MAJU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ISPLAĆENE U PERIODU JANUAR–MAJ 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O OBAVEZAMA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU NAGRADNIH TAKMIČENJA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RADA KOMISIJE ZA STRUČNU KONTROLU PLANSKIH DOKUMENATA, KOMISIJE ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI PLANSKIH DOKUMENATA I KOMISIJE ZA PLANOVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA U OBLASTI PRUŽANJA MEDIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • TARIFE NAKNADA ZA KABLOVSKO REEMITOVANJE MUZIČKIH DELA IZ REPERTOARA SOKOJA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE, PODEŠAVANJE I ODRŽAVANJE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • UPUTSTVO ZA MARKIRANJE DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex