Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 86 od 22.09.2015.)

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JP RTV OPŠTINE KOVAČICA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FORTIS TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA, BROJ A 637/15 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "BOSS CONSTRUCTION" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O IZBORNIM RADNJAMA I ROKOVIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O OTPOČINJANJU POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-257/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-319/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-321/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-246/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-248/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI I NAČINU UVOZA LEKOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSKOJ MEDICINI KOJI NEMAJU DOZVOLU ZA LEK, KAO I O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU UVOZA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA NISU UPISANA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCU SERTIFIKATA O POSEBNIM ZNANJIMA U OBLASTI ADN I REGISTRU IZDATIH SERTIFIKATA O POSEBNIM ZNANJIMA U OBLASTI ADN ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU POJEDINIH DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA KOD IZMENE OSNOVICE ZA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA I OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE ISTRAŽITELJA I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZMENE PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE POREZA NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA DOBARA ILI USLUGA KOJI SE VRŠI UZ NAKNADU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA NAMEŠTAJ ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA MATERIJAL ZA PORIBLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NESMETANU I BEZBEDNU DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA GASOVODIMA PRITISKA DO 16 BAR ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA ZA SVRHU ODREĐIVANJA PORESKOG DUŽNIKA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, BROJ 014-07-00-00546/2013-11 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PRIVREDNOM DRUŠTVU, IO NBS BROJ 83 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA PRIVREDNOM DRUŠTVU, IO NBS BROJ 84 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", BABUŠNICA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-10873/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-10874/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-10875/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-11066/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-11067/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-11068/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ZIMBABVE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ZIMBABVE, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PRETORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE U SEKTORU SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU TELA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex