Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 88 od 29.09.2017.)

 • ISPRAVKA ODLUKE O OSNIVANJU OBRAZOVNO-KULTURNOG CENTRA "VUK KARADŽIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA POSLOVNIKA O RADU ŽALBENE KOMISIJE SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 21 NOVI SAD – RUMA – ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BROJ 19 ŠABAC–LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRIPREMU I PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU POSEBNE RADNE GRUPE ZA IZRADU STUDIJE IZVODLJIVOSTI DRŽAVNOG DATA CENTRA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ZIMBABVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U JERUSALIMU, DRŽAVA IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE" NIJE OBAVEZNO, U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O KVALITETU OSVEŽAVAJUĆIH BEZALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O KVALITETU ŠEĆERA NAMENJENOG ZA LJUDSKU UPOTREBU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O PODACIMA KOJI SE DOSTAVLJAJU MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE ENERGETIKE U VEZI SA RAZVOJEM I INVESTICIJAMA, REMONTIMA I PREKIDOM RADA POSTROJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ DIVERSIFIKACIJU EKONOMSKIH AKTIVNOSTI KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA SPOLJAŠNJU PROVERU KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA POČETNU AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA SAMOVREDNOVANJE I OCENJIVANJE KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0806/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0969/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA PERIOD 2017–2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA SRPSKO-RUSKOG HUMANITARNOG CENTRA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "RAČA", RAČA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG MEŠOVITOG ODBORA SA REPUBLIKOM HRVATSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE "BB TERM", BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG MEŠOVITOG ODBORA SA REPUBLIKOM HRVATSKOM ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA PROMOCIJU NAUKE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA – PREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJE PTT ŠKOLE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7853/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9428/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-9434/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNOG PROGRAMA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)
 • ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex