Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 9 od 10.02.2017.)

 • ANEKS 7 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • LISTA BIOCIDNIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR BIOCIDNIH PROIZVODA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 7584/13, TOHOLJ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE UB ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE "GOČ – GVOZDAC" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "MORAVSKI KORIDOR" E-761, DEONICA: POJATE–PRELJINA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVO I KONKURENTNOST ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PODRŠKU PRAĆENJA REALIZACIJE PROJEKATA, ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU I/ILI IZGRADNJU KLINIČKIH ZDRAVSTVENIH CENTARA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, MERILIMA I KRITERIJUMIMA, KAO I POSTUPKU PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA PRIVREDNI RIBOLOV, KAO I O NAČINU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA REKREATIVNI RIBOLOV ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI POSEBNOG PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0070/16-11 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0079/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0739/15-11 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA, ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA, IZGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA", PANČEVO ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA LUČKIH I PRISTANIŠNIH NAKNADA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA SANKT PETERBURG, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA PANČEVA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE SINANDREJ, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU ČEŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-767/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-776/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01757/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-05826/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1045/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1047/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-1049/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-801/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-802/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-805/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-806/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • STRATEGIJA INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U REPUBLICI SRBIJI 2017–2020 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex