Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 97 od 28.11.2015.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE NOVAKOVIĆA U KRALJEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 1) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5976/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U OKTOBRU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI DEKLARACIJE I UPUTSTVA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, KAO I SPECIFIČNIM ZAHTEVIMA I OZNAKAMA RIZIKA I UPOZORENJA ZA ČOVEKA I ŽIVOTNU SREDINU I NAČINU RUKOVANJA ISPRAŽNJENOM AMBALAŽOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA VREDNOVANJA I POSTUPKU KATEGORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O OBRAČUNU, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE REDOVNOG DOPRINOSA ČLANOVA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU BEZBEDNOSNE PROVERE I SADRŽINI UPITNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RADA "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU I FINANSIJSKOG POSLOVANJA "JUP ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA PRAĆENJE PRIMENE ANEKSA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE VALJEVO – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE O NACIONALNIM MANJINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "KRNJAČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POREZE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE MEŠOVITE KOMISIJE O NACIONALNIM MANJINAMA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POŠTA SRBIJE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE "KRNJAČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IZDAVANJE POTVRDE NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE PRAVO NA ISPLATU DOSPELIH OBAVEZA PREMA DEPONENTIMA DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I GRAĐANIMA KOJI SU DEVIZNA SREDSTVA POLOŽILI NA OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI SA JUGOSKANDIKOM D.D. BEOGRAD KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ĐAKOVICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANA RADNE GRUPE ZA PROVERU I SISTEMATIZOVANJE TROŠKOVA ZA KOJE SU SREDSTVA OBEZBEĐENA U FONDU SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE, ZA FINANSIRANJE HITNIH OPERACIJA I OPERACIJA OPORAVKA KOJE SU NASTALE KAO POSLEDICA KATASTROFE IZAZVANE VELIKIM POPLAVAMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U SUBOTICI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POREZE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • UREDBA O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex