Prijavite se na mailing listu:


Danom stupanja na snagu Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 29/2017), odnosno 1. aprila 2017. godine, prestale su da važe odredbe Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 55/2009, 43/2015 i 4/2016), izuzev Glave III "Postupak izbora", koja počinje da se primenjuje 1. septembra 2017. godine.

Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

POSLOVNIK
O RADU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA

("Sl. glasnik RS", br. 55/2009, 43/2015, 4/2016, 29/2017 - dr. poslovnik i 46/2017 - dr. poslovnik)

Čl. 1-24*

(Prestalo da važi)

III POSTUPAK IZBORA

Član 25

Oglašavanje izbora

Veće donosi odluku o oglašavanju izbora za javne tužioce najkasnije šest meseci pre isteka funkcije javnog tužioca, a tri meseca od dana kada je mesto zamenika javnog tužioca postalo slobodno ili upražnjeno, u zavisnosti od potreba.

Oglas se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" i drugom sredstvu javnog obaveštavanja koje pokriva teritoriju cele Republike Srbije, kao i na internet stranici Veća.

Član 26

Forma i sadržina oglasa

Oglas se objavljuje u formi koju je utvrdilo Veće.

Oglas koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" sadrži:

1) broj i naziv slobodnih mesta;

2) opšte i posebne zakonske uslove za prijavu za slobodna mesta;

3) postupak prijave na slobodna mesta i

4) rok za podnošenje prijave.

Član 27

Postupak podnošenja prijava na oglas

Prijave se podnose Veću u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Uz prijavu na oglas kandidat dostavlja ličnu i radnu biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor.

Dokazi o ispunjenosti uslova za izbor su:

1) overena kopija diplome o završenom pravnom fakultetu, kao i završenim specijalističkim, magistarskim ili doktorskim studijama;

2) overena kopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu;

3) uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

4) uverenje da se protiv podnosioca prijave ne vodi krivični postupak;

5) uverenje o zdravstvenoj sposobnosti;

6) izjava podnosioca o tome da li mu je izricana disciplinska mera i da li je osuđivan za bilo koje krivično delo, pa ako jeste kada i zbog čega;

7) pisane stručne radove iz oblasti pravne struke;

8) potvrda o radnom iskustvu u pravnoj struci;

9) druge podatke koji su od značaja za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata.

Davanje neistinitih podataka ima za posledicu isključivanje kandidata iz razmatranja ili pokretanje disciplinskog postupka.

Kandidat koji je nosilac javnotužilačke funkcije ne podnosi dokaze o ispunjenosti uslova za izbor.

Član 28

Provera urednosti prijava

Veće odlukom obrazuje komisiju od tri člana, koja utvrđuje blagovremenost i potpunost podnetih prijava.

Neblagovremene i nepotpune prijave komisija odbacuje zaključkom. Na zaključak je dozvoljen prigovor Veću u roku od tri dana od dana dostavljanja.

Blagovremene i potpune prijave komisija dostavlja Veću na dalji postupak.

Član 29

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata

Po prijemu blagovremene i potpune prijave sprovodi se ocenjivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije (u daljem tekstu: Pravilnik).

Član 30

Obavljanje razgovora sa kandidatima

Kada je po zakonu Veće dužno da obavi razgovor sa kandidatom, Veće blagovremeno pismenim pozivom obaveštava kandidata o vremenu i mestu obavljanja razgovora.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Veće može obrazovati radna tela od po tri člana Veća za obavljanje razgovora sa kandidatima.

Član 31

Prigovor na rang listu

Na rang listu kandidata koju je sastavilo Veće, kandidat može izjaviti prigovor, koji se podnosi Veću u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste.

Član 32

Odluke Veća po prigovoru na rang listu

Veće odbacuje prigovor na rang listu ukoliko je nedozvoljen i neblagovremen.

Veće odbija prigovor na rang listu ukoliko je neosnovan.

Veće usvaja prigovor na rang listu ukoliko je osnovan i menja rang listu u skladu sa usvojenim prigovorom.

Odluka po prigovoru na rang listu mora biti obrazložena.

Posle odlučivanja po prigovoru utvrđuje se konačna rang lista.

Član 33

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca

Veće donosi odluku o izboru zamenika javnog tužioca na osnovu konačne rang liste.

Odluka o izboru ima uvod, dispozit i obrazloženje i sadrži datum kada će izabrani kandidat stupiti na dužnost.

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet prezentaciji Veća.

Odluka Veća o izboru kandidata za zamenika javnog tužioca je konačna.

Protiv konačne odluke Veća može se pokrenuti upravni spor.

Član 34

Odluka o predlogu kandidata za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira

Veće donosi odluku o predlogu za izbor zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira, na osnovu konačne rang liste.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora biti obrazložena i objavljuje se na internet prezentaciji Veća.

Član 35

Odluka o predlogu kandidata za javnog tužioca

Veće donosi odluku o predlogu za izbor javnog tužioca, na osnovu konačne rang liste.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži predlog jednog ili više kandidata za izbor javnog tužioca.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora biti obrazložena i objavljuje se na internet prezentaciji Veća.

Član 36

(Brisano)

Član 37

Dostavljanje odluke o izboru

Veće može odlučiti da se odluka o izboru zamenika javnog tužioca dostavi preko organa ili organizacije u kojoj kandidat radi.

Član 38

Evidencija o izboru

Administrativna kancelarija Veća vodi evidenciju o svim izborima, datumima isteka mandata izabranih kandidata, zahtevima za razrešenje i razrešenjima od funkcije javnog tužioca i zamenika javnog tužioca.

Veće na obrazloženi zahtev potražioca ove informacije može dati na uvid javnosti.

Čl. 39-45*

(Prestalo da važi)