Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O VRSTI, OBLIKU I NAČINU STAVLJANJA DRŽAVNIH ŽIGOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU PRI OVERAVANJU MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 57/2011 i 77/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, kao i bliži oblik i sadržaj uverenja o overavanju merila i uverenja o odobrenju tipa merila.

Član 2

Državni žigovi koji se upotrebljavaju pri overavanju merila su:

1) osnovni žig je žig koji se nanosi utiskivanjem i upotrebljava se za potvrđivanje i zaštitu ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom odnosno vanrednom overavanju merila;

2) osnovni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje i zaštitu ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom odnosno vanrednom overavanju merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne može upotrebiti osnovni žig;

3) godišnji žig je žig koji se nanosi utiskivanjem i upotrebljava se za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju merila;

4) godišnji žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne mogu upotrebiti osnovni i godišnji žig;

5) godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju merila za merila čija se ispravnost potvrđuje do određenog kvartala;

6) žig za staklena merila je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom overavanju staklenih merila;

7) dodatni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, redovnom i vanrednom overavanju onih merila kod kojih postoji informacija o ulasku u režim podešavanja metroloških parametara.

Član 3

Državne žigove iz člana 2. ovog pravilnika upotrebljavaju Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) i privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: ovlašćeno telo) u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Član 4

Državni žigovi iz člana 2. ovog pravilnika koje upotrebljava Direkcija su sledećih oblika:

1) osnovni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka područne jedinice Direkcije (u daljem tekstu: Kontrola);

2) osnovni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Osnovni žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole;

3) godišnji žig je u obliku štita oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U gornjem delu je broj državnog službenika Direkcije koji je izvršio overavanje, a u donjem delu su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

4) godišnji žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj. Godišnji žig u obliku nalepnice sadrži i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

5) godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima podeljen je na četiri jednaka dela na kojima su odštampani rimski brojevi koji označavaju kvartal godine (I, II, III, IV). U centralnom delu žiga u obliku nalepnice sa kvartalima nalazi se ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je brojčana oznaka Kontrole. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj;

6) žig za staklena merila je u obliku slova "C", oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U sredini slova "C" je brojčana oznaka Kontrole.

7) dodatni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U gornjem levom uglu je ravnokraka vaga oko koje je opisan krug prečnika 5 mm. Prilikom overavanja merila, na dodatni žig u obliku nalepnice upisuju se podaci koji predstavljaju informaciju o poslednjoj promeni metroloških parametara. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj.

Član 5

Državni žigovi iz člana 2. ovog pravilnika koje upotrebljavaju ovlašćena tela su sledećih oblika:

1) osnovni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela, a iznad vage je broj kontrolora ovlašćenog tela;

2) osnovni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Osnovni žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela;

3) godišnji žig je u obliku štita oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U gornjem delu su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga, a u donjem delu je registarski broj ovlašćenog tela;

4) godišnji žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Godišnji žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

5) godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima podeljen je na četiri jednaka dela na kojima su odštampani rimski brojevi koji označavaju kvartal godine (I, II, III, IV). U centralnom delu žiga u obliku nalepnice nalazi se ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj;

6) žig za staklena merila je u obliku slova "C", oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U sredini slova "C" je registarski broj ovlašćenog tela;

7) dodatni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U gornjem levom uglu je ravnokraka vaga oko koje je opisan krug prečnika 5 mm. Prilikom overavanja merila, na dodatni žig u obliku nalepnice upisuju se podaci koji predstavljaju informaciju o poslednjoj promeni metroloških parametara. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj.

Član 6

Oblici državnih žigova iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika dati su u Prilogu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Merila mase, izuzev tegova, kao i merila i merni sistemi za kontinuirano i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda, merila, manometri za merenje pritiska u pneumaticima, merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila, opacimetri, analizatori izduvnih gasova, uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi), etilometri, merila brzine vozila u saobraćaju i vlagomeri za žitarice i uljarice, žigošu se osnovnim žigom, osnovnim žigom u obliku nalepnice i godišnjim žigom u obliku nalepnice sa kvartalima.

Član 8

Pri overavanju merila kod kojih postoji informacija o ulasku u režim podešavanja metroloških parametara, pored osnovnog i godišnjeg žiga stavlja se i dodatni žig u obliku nalepnice.

Pri overavanju merila godišnjim žigom u obliku nalepnice sa kvartalima označava se kvartal u kome ističe rok važenja tog žiga.

Član 9

Uverenje o odobrenju tipa merila sadrži:

1) naziv merila;

2) poslovno ime i sedište podnosioca zahteva;

3) poslovno ime, sedište i znak proizvođača merila;

4) službenu oznaku tipa merila koju utvrđuje Direkcija i koja služi za identifikaciju odobrenog tipa merila;

5) rok važenja uverenja;

6) podatke o metrološkim i tehničkim zahtevima na osnovu kojih je izvršeno ispitivanje tipa merila, kao i broj merila koja se mogu podnositi na prvo overavanje, ukoliko je utvrđeno ograničenje tog broja;

7) prilog u kome se navode podaci o metrološkim karakteristikama merila, nameni merila, principu rada s tehničkim karakteristikama, kao i podaci o pregledu i žigosanju merila.

Član 10

Uverenje o overavanju merila sadrži podatke o:

1) nazivu merila;

2) proizvođaču merila;

3) serijskom broju merila koji služi za identifikaciju merila;

4) osnovnim metrološkim karakteristikama merila;

5) vlasniku, odnosno korisniku merila;

6) roku važenja uverenja.

Član 11

Uverenje o odobrenju tipa merila koje izdaje Direkcija, izdaje se na Obrascu UOTM, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12

Uverenja o overavanju merila koje izdaje Direkcija, izdaje se na Obrascu UOM, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 13

Uverenje o odobrenju tipa merila koje izdaje privredni subjekt ili drugo pravno lice koje je u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija imenovano za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, izdaje se na Obrascu UOTMIT, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 14

Uverenja o overavanju merila koje izdaje ovlašćeno telo, izdaje se na Obrascu UOMOT, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 15

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Naredba o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila ("Službeni list SCG", broj 25/06).

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

OBLICI DRŽAVNIH ŽIGOVA

 

A. Žigovi Direkcije

 

B. Žigovi ovlašćenih tela

 

Osnovni žig

 

Osnovni žig

 

Osnovni žig u obliku nalepnice

 

Osnovni žig u obliku nalepnice

 

Godišnji žig

 

Godišnji žig

 

Godišnji žig u obliku nalepnice

 

Godišnji žig u obliku nalepnice

 

Godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima

 

Godišnji žig u obliku nalepnice sa kvartalima

 

Dodatni žig u obliku nalepnice

 

Dodatni žig u obliku nalepnice

 

Žig za staklena merila

 

Žig za staklena merila

 

Obrazac UOTM

Na osnovu člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", broj 30/10) i člana 20. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 30/10), a u vezi sa

Pravilnikom o

 

,

 

(metrološki propis za određenu vrstu merila)

 

 

postupajući po zahtevu

 

,

 

(poslovno ime/naziv i adresa podnosioca zahteva za odobrenje tipa merila)

 

direktor Direkcije za mere i dragocene metale izdaje

UVERENJE O ODOBRENJU TIPA MERILA

 

Naziv merila:

 

Oznaka osnovnog tipa:

 

Proizvođač merila:

 

Službena oznaka tipa:

 

Rok važenja uverenja:

 

 

Ispitivanjem tipa merila utvrđeno je da merilo ispunjava tehničke i metrološke zahteve propisane Pravilnikom o

 

 

.

 

(metrološki propis za određenu vrstu merila)

 

 

 

broj:

 

 

DIREKTOR

datum:

 

 

 

 

Obrazac UOM

Na osnovu člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", broj 30/10), člana 21. stav 6. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 30/10) i člana 11. Pravilnika o načinu i uslovima overavanja merila ("Službeni glasnik SCG", broj 24/06 i "Službeni glasnik RS", broj 21/10), a u vezi sa

Pravilnikom o  

 

,

 

(metrološki propis za određenu vrstu merila)

 

 

postupajući po zahtevu

 

,

 

(naziv i adresa podnosioca zahteva za overavanje merila)

 

direktor Direkcije za mere i dragocene metale izdaje

UVERENJE O OVERAVANJU MERILA

 

Naziv merila:

 

Proizvođač:

 

Serijski broj:

 

Vlasnik, odnosno korisnik merila:

 

Osnovne metrološke karakteristike:

 

Uverenje važi do:

 

 

Pregledom merila utvrđeno je da merilo ispunjava metrološke zahteve propisane

Pravilnikom o

 

.

 

(metrološki propis za određenu vrstu merila)

 

 

 

broj:

 

 

DIREKTOR

datum:

 

 

 

 

Obrazac UOTMIT

 

Poslovno ime Imenovanog tela:
____________________________

Sedište i adresa
______________________

PIB ______________________________  

Matični broj ________________________

 

         Registarski broj        
imenovanog tela

 

Na osnovu člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", broj

30/10), člana 20. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 30/10) i Rešenja broj ______________________________________.

                                                                                                 (broj rešenja o imenovanju)

od

 

, koje je doneo ministar nadležan za poslove metrologije, a u vezi sa

 

(datum donošenja rešenja)

 

Pravilnikom o 

 

,

 

(metrološki propis za određenu vrstu merila)

 

postupajući po zahtevu 

 

,

 

(naziv i adresa podnosioca zahteva za odobrenje tipa merila)

 

Imenovano telo 

 

 izdaje

 

(poslovno ime i adresa imenovanog tela)

 

 

UVERENJE O ODOBRENJU TIPA MERILA

 

Naziv merila:

 

Oznaka osnovnog tipa:

 

Proizvođač merila:

 

Službena oznaka tipa:

 

Rok važenja uverenja:

 

 

Ispitivanjem tipa merila utvrđeno je da merilo ispunjava tehničke i metrološke zahteve propisane

Pravilnikom o  _________________________________________ .

 

    (metrološki propis za određenu vrstu merila)

 

 

Broj:

(broj)

 

OVLAŠĆENO LICE

Beograd,

(datum)

 

 

 

 

Obrazac UOMOT

 

Poslovno ime Ovlašćenog tela:
____________________________

Sedište i adresa:
______________________

PIB ______________________________  

Matični broj ________________________

 

         Registarski broj        
imenovanog tela

 

Na osnovu člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", broj

30/10), člana 21. stav 6. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 30/10) i Rešenja broj ______________________________________.

                                                                                                                     (broj rešenja o ovlašćivanju)

od

 

, koje je doneo ministar nadležan za poslove metrologije, a u vezi sa

 

(datum donošenja rešenja)

 

Pravilnikom o 

 

,

 

(metrološki propis za određenu vrstu merila)

 

postupajući po zahtevu 

 

,

 

(naziv i adresa podnosioca zahteva za overavanje merila)

 

Ovlašćeno telo 

 

 izdaje

 

(poslovno ime i adresa ovlašćenog tela)

 

 

UVERENJE O OVERAVANJU MERILA

 

Naziv merila:

 

Proizvođač:

 

Serijski broj:

 

Vlasnik, odnosno korisnik merila:

 

Osnovne metrološke karakteristike:

 

Uverenje važi do:

 

 

Pregledom merila utvrđeno je da merilo ispunjava metrološke zahteve propisane

Pravilnikom o

 

.

 

(metrološki propis za određenu vrstu merila)

 

 

 

Broj:

 

 

OVLAŠĆENO LICE

Datum: